Vellykket omstilling på digitale kanaler

Omstillingsprosesser i store organisasjoner er ikke lett i denne koronapandemien. Det har hovedtillitsvalgt Hilde Duelien i Kongsvinger kommune fått merke. Foruten at mange sitter på hjemmekontor, er det få fysiske møter som blir gjennomført, og desto mer på digitale plattformer.

Tekst & bilde: Carl-Erik Christoffersen

Digitalisering og hjemmekontor utfordrer partene i arbeidslivet på flere måter. For eksempel kan motparten, forhandlingspartneren, «forsvinne». PC’en med sine saksbehandlersystemer kan fort bli selvstendige beslutningstakere og aktører – men aktører man ikke kan forhandle med.

- De utfordringene har vi ikke hatt her, forteller Hilde Duelien.  

25 arbeidsgrupper

Først ble det gjennomført oppstartsmøter, som vi tillitsvalgte deltok i, der planene for det videre arbeidet ble lagt fram. Det ble etablert 25 arbeidsgrupper på de ulike områdene der man så et potensial for innsparing. Både våre tillitsvalgte og våre medlemmer har deltatt i disse arbeidsgruppene, så jeg vil si at vi har vært godt representert, mener hun.

Digital strategikonferanse

- Noen av arbeidsgruppene kom i gang før koronasmitten var et faktum, men arbeidet i flere andre har blitt forsinket på grunn av den. Likevel har det foregått en rekke møter digitalt. I juni hadde vi en digital strategikonferanse som fungerte godt. Her deltok både kommunepolitikere, toppledelsen i kommunen samt hovedtillitsvalgte.

Så etter at koronasmitten slapp løs, ser vi for oss en omstilling som langt på vei foregår digitalt. Selvsagt ville vi ha foretrukket og hatt fysiske møter, men erfaringen er at det fungerer også godt å gjennomføre slike møter på nett.

God informasjonsformidling

Også informasjonsformidlingen har fungert godt. Det blir gitt statusinformasjon i både digitale møter og på e-post. Ledelsen har også sitt faste digitale nyhetsbrev, når det har vært utvikling i prosessen. Vår rolle som tillitsvalgte er å passe godt på at våre medlemmer får den informasjon som de har krav på og har behov for. Til nå har vi ikke fått signaler at det har vært noen udekkede behov på det området.

Skal spare 60 millioner på fire år

Dette er et stort prosjekt, understreker Hilde Duelien. Over fire år og innen utløpet av 2023 skal det spares inn 60 millioner kroner, så det er ikke småpenger vi snakker om. Bakgrunnen for omstillingen er et mål om å balansere utgiftene i forhold til inntektene.

35 medlemmer berørt

- Dette vil berøre alle de rundt 1 280 ansatte i Kongsvinger kommune inkludert de 35 medlemmene i Akademikerforbundet. Og Akademikerforbundets tillitsvalgte har vært aktivt med fra starten, sier hun.

Også nedbemanning kan være et tiltak for å få ned utgiftene. Ifølge ledelsen vil man i størst mulig grad gjennomføre det med naturlig avgang og effektiviserende tiltak. 

Akademikerforbundet representert i stillingsutvalg

For eksempel om oppgavene fra ledige stillinger kan fordeles blant våre ansatte. Det er nå opprettet et stillingsutvalg, der alle stillinger som skal lyses ut blir vurdert om de skal lyses ut eller trekkes inn. I utvalget sitter omstillingsleder, en fra HR og tre tillitsvalgte – inkludert en fra oss i Akademikerforbundet. Vår rolle er å passe på at prosessene følger de avtaler som er inngått.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as