Viktig at alle blir sikret en lønnsutvikling

Lønnsoppgjørene i privat sektor mellom NHO og LO fikk også i år en ansvarlig ramme preget av å skulle sikre konkurranseevnen til eksportrettede virksomheter. Det er forståelse mellom partene i arbeidslivet at vi nå er inne i en fase med moderate oppgjør der man sammen skal vise ansvarlighet og unngå høy lønnsvekst. Med dette som bakteppe ble det fra Unios og Akademikerforbundets side fremforhandlet en årslønnsvekst i de sentrale forhandlinger på 2,4 prosent, noe som har gitt Akademikerforbundets medlemmer muligheter til å opprettholde og styrke kjøpekraften i 2017. Partenes statistikkdokument (TBU-rapporten 2017) som gir tallgrunnlaget for årets forhandlinger anslår at prisveksten (KPI) fra 2016 til 2017 blir på 2 prosent. Slike modellbaserte beregninger vil imidlertid alltid være usikre. Usikkerheten i prisvekstanslaget for 2017 er spesielt knyttet til utviklingen i kronekursen og energiprisene fremover.

Resultat i statlig og kommunal sektor samsvarer med Akademikerforbundets krav

Når lønn ble forhandlet sentralt i år i kommune og stat var det for Akademikerforbundet viktig å finne balansen mellom sentrale og lokale tillegg. Medlemmenes reallønn skulle først og fremst sikres. Deretter var det viktig å få muligheten til å gjennomføre lokale forhandlinger. Forhandlingsresultatene i stat og kommune samsvarte i hovedsak med Akademikerforbundets krav.

Mellomoppgjøret i statlig tariffområde

Den økonomiske rammen for mellomoppgjøret ble på om lag 2,4 prosent. Partene ble enige om et generelt prosentvist tillegg på 0,33 prosent på hovedlønnstabellen med virkning fra 1. mai. Dette tillegget sikrer alle Akademikerforbundets medlemmer noe økning i lønn.

Lokale forhandlinger – frist 31. oktober

Det blir også lokale lønnsforhandlinger i år. Det er avsatt 0,8 prosent av lønnsmassen med virkning fra 1. juli til lokale lønnsforhandlinger. Dette utgjør om lag 65 prosent av den økonomiske rammen. Akademikerforbundet mener det er viktig at man fremmer lønnskrav i forbindelse med lokale forhandlinger for å sikre reallønnsvekst i år, særlig med hensyn til at alle fikk en reallønnsnedgang i 2016. Forhandlingene skal være ferdig innen 31. oktober 2017.

Ingen vesentlige endringer i lønns- og forhandlingssystemet

I forkant av årets mellomoppgjør forelå det en rapport med forslag til nytt lønns- og forhandlingssystem fra et partssammensatt utvalg. Rapporten beskriver tre alternativer: en forenklet variant av dagens systemet, et lokalt fastsatt lønnssystem, og et alternativ med kombinasjoner av sentralt fastsatte lønnssystemelementer med lokale fullmakter. Ved hovedoppgjøret i 2016 avtalte partene et mandat for dette arbeidet. Arbeidet skulle være ferdig innen 1. februar 2017, slik at lønns- og forhandlingssystemet kunne forhandles i forbindelse med årets mellomoppgjør. Nå etter mellomoppgjøret kan ikke Akademikerforbundet se at det har kommet nye vesentlige endringer på lønns- og forhandlingssystemet.

Partene ble i oppgjøret enige om å fortsette arbeidet med modernisering av lønnssystemet i tråd med mandatet fra hovedoppgjøret 2016. Arbeidet skal også bygge på rapporten som var ferdig i februar i år. Fastsetting av organisering av rammene og tidsplanen for arbeidet skal gjøres innen utgangen av juni. Det fremgår av protokolltilførsel nr. 6 i protokollen fra oppgjøret at arbeidet skal gjennomføres slik at det kan legges til grunn ved forhandlingene om hovedoppgjøret våren 2018.

Ved flere virksomheter er forhandlingsfullmakten flyttet fra driftsenhetsnivå til virksomhetsnivå

Selv om det ikke har kommet nye vesentlige endringer på lønns- og forhandlingssystemet ved årets oppgjør, var det flere endringer som kom ved fjorårets hovedoppgjør. En av disse endringene var at forhandlingsfullmakten for flere etater/virksomheter ble flyttet fra driftsenhetsnivå til virksomhetsnivået. Dette gjaldt blant annet for Arbeids- og velferdsetaten og Barne-, ungdoms- og familieetaten. Med dette kan de lokale lønnsforhandlingene omfatte hele etaten/virksomhetene. Partene på virksomhetsnivået kan avtale at forhandlingene delegeres til driftsenhetene. Vår erfaring er at dette skjedde ved de fleste virksomhetene i fjorårets oppgjør.

Forberedelser på Akademikerforbundets konferanse i mars

I mars gjennomførte Akademikerforbundet en nasjonal konferanse for statlige virksomheter hvor blant annet oppgaver for tillitsvalgte ble diskutert. Våre tillitsvalgte vil i årets oppgjør være bevisst på kravet om å sikre reallønnsvekst. Det vil variere fra virksomhet til virksomhet når man starter opp de lokale forhandlingene, og blant annet avklarer om forhandlingene skal delegeres til driftsenhetene. Fristen for å avslutte forhandlingene er som nevnt 31. oktober.

Mellomoppgjøret i kommunal sektor (KS)

I KS-sektoren ble garantilønnene for medlemmer som er omfattet av sentrale forhandlinger (forhandlingsbestemmelser i kapittel 4 i hovedtariffavtalen) justert med virkning fra 1.7. I tillegg ble det avsatt 0,9 prosent av lønnsmassen til lokale forhandlinger med virking fra 1.8.

Lokale forhandlinger – frist 15. oktober

De lokale forhandlingene skal være avsluttet innen 15. oktober. I kommuner og fylkeskommuner vil mange av forbundets medlemmer få hele lønnsveksten forhandlet lokalt. Disse er omfattet av forhandlingsbestemmelser i kap. 3 og 5 i hovedtariffavtalen.

Mellomoppgjøret i Oslo kommune

I oppgjøret for Oslo kommune ble det fremforhandlet et generelt tillegg på 2,15 prosent, minimum 9000 kroner på Oslo kommunes lønnstabell.

Ikke lokale forhandlinger i 2017

Det ble ikke avsatt midler til lokale lønnsforhandlinger.

Mellomoppgjøret i øvrige tariffområder

Forhandlingene i KS-bedrift gav et oppgjør i tråd med frontfaget. Våre medlemmer vil i hovedsak bli omfattet av lokale forhandlinger. Når det gjelder lønnsforhandlingene i tariffområdet Spekter er man i skrivende stund i sluttfasen av forhandlingene. De sentrale forhandlingene med Virke og KA (Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon) starter opp i løpet av juni.

Lokale forhandlinger – et samarbeid mellom tillitsvalgte og medlemmene

Lokale tillitsvalgte vil i tiden som kommer forberede de lokale forhandlingene. Det avholdes drøftingsmøter med arbeidsgiver om overordnede føringer før forhandlingsstart. Den tillitsvalgte eller oppnevnt forhandler vil normalt motta individuelle krav fra medlemmene på arbeidsplassen i god tid før forhandlingsstart. Et godt begrunnet lønnskrav, gir den lokale forhandler det beste utgangspunkt for å forhandle med arbeidsgiver. Til de av våre medlemmer som skal ha lokale lønnsforhandlinger, minner vi om at i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger må den enkelte ansatte gjøre et grundig arbeid ved utarbeidelse av lønnskravet. Tillitsvalgt på arbeidsplassen kan gi nyttig informasjon om forhandlingene og hvordan man forbereder seg til lønnsforhandlingene. Som medlem finner man også mye nyttig informasjon på våre nettsider, blant annet om utarbeiding av krav og rutiner i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as