Viktige endringer i ny hovedavtale i KA

-Gjennom gode og konstruktive forhandlingsprosesser har vi nå gjort flere viktige endringer i hovedavtalen for tariffområde KA, sier Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad. Mollestad har ledet forhandlingene på vegne av de seks Unio-forbundene Presteforeningen, Diakonforbundet, Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Norsk sykepleierforbund og Forskerforbundet.

Hovedavtalen regulerer samarbeidet mellom de sentrale og lokale partene i medbestemmelsen.
Den inneholder blant annet bestemmelser om samarbeid og medbestemmelse på arbeidsplassen, herunder de tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter.

Betydningen av medbestemmelse tydeliggjøres

-Nå innledes hele avtalen med en understreking av at medbestemmelsens hovedformål er å bidra til et godt arbeidsmiljø i virksomhetene. Det pekes på at hovedavtalen er et redskap for å la de ansattes erfaring, kompetanse og innsikt komme kirkelige virksomheter til gode. Det tydeliggjøres at de tillitsvalgte og arbeidsgiver i medbestemmelsen møtes som likeverdige parter, og det oppfordres til at begge partene viser vilje til å finne løsninger og har respekt for hverandres ulike roller og interesser, forteller Mollestad og viser til at formålsparagrafen nå ligger helt først i Hovedavtalen.


Satsning på klima og miljø

Gjennom hovedavtalen vil KA og fagforeningene bidra til at kirkelige virksomheter har nødvendig handlingsrom til å jobbe for en utvikling i tråd med bærekraftsmålene. Vi er spesielt fornøyde med å få hensynet til klima og miljø inn i formålsparagrafen sier Ingvild Baadsvik, Akademikerforbundets representant i Unio KAs forhandlingsutvalg. Grønt skifte er en viktig del av Akademikerforbundets politikk, og denne hovedavtalen er et godt eksempel på hvordan arbeidslivet kan gå i en grønnere retning.

I formålsbestemmelsen uttrykker partene seg slik:
Partene erkjenner at verden er i en klimakrise som krever handling på alle nivåer i samfunnet. Dette gjelder også for arbeidslivet. Partene ser det som sitt felles ansvar å verne om skaperverket og livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Hensynet til miljø og klima skal være en del av partssamarbeid og medbestemmelse, og bidra til å nå bærekraftsmålene.

I tillegg har de sentrale partene lagt inn en egen paragraf om grønt arbeidsliv. Der heter det at:
Partene skal på alle nivåer i partssamarbeidet jobbe for et grønt arbeidsliv i tråd med virksomhetens egne mål, nasjonale forpliktelser på bærekraftsmålene og internasjonale klimaavtaler. De lokale parter skal sammen finne løsninger og legge til rette for omstillinger som reduserer klima- og miljøavtrykket i den enkeltes virksomhet. Partene bør jevnlig drøfte tiltak som bedrer virksomhetenes klimapåvirkning og vurdere konsekvensene for lønns- og arbeidsvilkår.

Likestilling og ikke-diskriminering

Hovedavtalen inneholder også en egen paragraf om arbeid for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette er en viktig bestemmelse som både arbeidsgiver og tillitsvalgte lokalt bør gjøre seg kjent med. Her løftes det blant annet fram målsettinger om at alle arbeidstakere må gis like muligheter. Ansvaret for dette ligger hos arbeidsgiver, men de tillitsvalgte har en viktig rolle som medspillere og pådrivere i dette arbeidet.

Mer og mer informasjon og protokoll finner du her.
Kilder
  • Hva om normalen er krisen, Linn Stalsberg, Klassekampen, 21.11.2021, https://klassekampen.no/utgave/2021-10-21/hva-om-normalen-er-krisen
  • Gjenåpning har gitt full stopp på veiene, Budstikka.no, 01.11.2021, https://www.budstikka.no/samferdsel/gjenapning-har-gitt-full-stopp-pa-veiene/668103!/
  • Bør hjemmekontor bli valgfritt, Dagens Perspektiv, 20.10.2021, https://www.dagensperspektiv.no/synspunkt/2021/bor-hjemmekontor-bli-valgfritt
  • Hjemmekontor er ikke et ansattgode, Dagens Perspektiv, 15.09.2021, https://www.dagensperspektiv.no/ledelse/2021/hjemmekontor-er-ikke-et-ansattgode
  • Koronautbrudd, bruk av hjemmekontor og endringer i reisevaner, Transportøkonomisk institutt, 24.09.2020, https://www.toi.no/forsker-til-lunsj/forsker-til-lunsj-koronautbrudd-bruk-av-hjemmekontor-og-endringer-i-reisevaner-article36478-1938.html
  • Hjemmekontor går ikke utover effektiviteten, NRK.no, 23.08.2020, https://www.nrk.no/nordland/korona_-hjemmekontor-gar-ikke-utover-effektiviteten_-viser-undersokelse-1.15127391
  • Ja til hjemmekontor, Dagsavisen, 02.06.2020, https://www.dagsavisen.no/debatt/leder/2020/06/02/ja-til-hjemmekontor/ 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as