Vil bli økt behov for personer med høy utdanning i framtiden

Personer med høyere utdanning får jobb og svært få er arbeidsledige. I framtiden vil det bli økt behov for personer med høy utdanning. Det er blant konklusjonene i den andre rapporten fra Kompetansebehovsutvalget (KBU), som ble offentliggjort i dag.

Formålet til KBU er å frembringe den best mulige faglige vurderingen av Norges fremtidige kompetansebehov. Rapporten tar for seg forskning og analyser om fremtidig kompetansebehov og gir en situasjonsforståelse av dagens arbeids- og samfunnsliv og den utviklingen vi har sett de siste tiårene.

Utvalget mener at det er grunn til å tro at de kompetansebehovene vi ser i dag i all hovedsak også vil være viktig i årene som kommer.

– Rapporten gir et god oversikt over den fremtidige kompetansebehovet og resultatene vil bli tatt med i det videre arbeidet, blant annet i kompetansepolitisk råd, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Tidlig innsats

 Utvalget peker på at det er for mange som går ut fra grunnskolen med svake ferdigheter, lav kompetanse og mangel på grunnleggende ferdigheter.

– Dette vil hemme dem i videre utdanning og gjøre overgangen til arbeidsmarkedet krevende. Tidlig innsats i barnehage og grunnskole er nødvendig for å rette opp i situasjonen, sier Unios representant i utvalget, seniorrådgiver Rolf Stangeland.

Det vil bli økt behov for læring gjennom arbeid og etter- og videreutdanning. Dette grunnet teknologisk, samfunnsmessig utvikling og omstillinger.

– Her viser vi blant annet til en undersøkelse av NyAnalyse som ser på fremtidig kompetansebehov for Unios helseforbund. I denne rapporten går det frem at en stor andel av medlemmene våre ser behovet for faglig oppdatering for å kunne gjøre de arbeidsoppgavene de er satt til å gjøre, sier Stangeland.

Tverrfaglighet

Et av de få konkrete forslagene utvalget fremmer, er at det bør gis mulighet til å ta emner fra bachelor-nivå innenfor mastergradutdanningen. Forslaget blir begrunnet med et økende behov for tverrfaglighet og utvikling av kompetanse i skjæringspunktet mellom forskjellige disipliner.

– Dette bør føre til større fleksibilitet i høyere utdanning, og kan bidra til å øke arbeidslivsrelevansen, sier Stangeland.

Han understreker at fremskrivningene i rapporten viser at det vil bli økt behov for personer med høyere utdanning fremover.

– Jeg håper det kan bidra til å avlive myten om «mastersyke», slutter Rolf Stangeland.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as