Ytringsfrihet i norsk arbeidsliv?

Ytringsfrihetskommisjonen, som er et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 14. februar 2020, har på eget initiativ sett nærmere på ytringsfrihetens kår i arbeidslivet. Kort oppsummert vurderes den som god, i teorien, men alt er ikke rosenrødt – og utviklingen ser ut til å gå i feil retning, mener utvalget.

Styringsretten og lojalitetsplikten vs. ytringsfriheten

Det må skapes en bedre begrepsforståelse når det gjelder styringsretten og lojalitetsplikten. I mange tilfeller ser de ut til å urettmessig trumfe ytringsfriheten. Videre må det bygges en kultur for ytringsfrihet. Ytringsfrihetskommisjonen foreslår bl.a. et partssamarbeid for ytringsfrihet med jevnlig måling av ytringsklimaet. Man må komme dit at både ledere og ansatte oppfatter ytringsfriheten som et gode og en styrke for den enkelte arbeidsplass

Hvordan komme i gang?

Les Ytringsfrihetskommisjonens ni bud for ledere!

 1. Du skal kjenne lovgivning og rettspraksis som regulerer arbeidstakeres ytringsfrihet.
 2. Du skal huske at ytringsfriheten er grunnlovsfestet, og i konkrete saker demonstrere at du er lojal til dine medarbeidere og grunnprinsippet for ytringer.
 3. Du skal informere og gi opplæring også om arbeidstakernes ytringsfrihet dersom du informerer om styringsretten, lojalitetsplikt til virksomheten og den enkeltes omdømmeansvar.
 4. Du har som leder, også etter arbeidsmiljøloven, et spesielt ansvar for å skape en god ytringskultur. En lav terskel for å ytre seg skaper en tillitskultur som kan forhindre at problemer vokser til varslingssaker eller unødige konflikter.
 5. Du skal respektere at arbeidstakeren er en demokratisk borger som på egne vegne har rett til å delta i den offentlige samtalen. Lojale arbeidstakere bruker kompetanse tilegnet på arbeidsplassen til å berike samfunnets ordskifte. De viser lojalitet også når de fremmer forslag, motforestillinger og kritikk.
 6. Du skal bruke kommunikasjonsavdelingen til beste for offentligheten, f.eks. ved åpenhet, raus tilgjengeliggjøring av informasjon og mer offentlighet enn det lovverkets minimumskrav forutsetter for offentlig eller private virksomheter.
 7. Du skal unngå at en samtale med en medarbeider om offentlig ytringer kan oppfattes som en represalie.
 8. Du kan gjerne gi støtte til arbeidstakere som står i et krevende offentlig ordskifte.
 9. Du skal være varsom med å gi en jobbsøker negativ vurdering ut fra offentlig engasjement eller aktivitet i sosiale medier.

Ytringsfrihetskommisjonen har også ni bud for arbeidstakere

 1. Grunnloven, Den europeiske menneskerettskonvensjonen og internasjonale konvensjoner gir deg ytringsfrihet. Dette ytringsfriheten gjelder også når du er på jobb.
 2. Ytringsfrihet skal bidra til en åpen og opplyst offentlig samtale. Meninger og fakta om faglige og administrative spørsmål er viktig for en slik opplyst samtale, også dersom arbeidstaker oppfatter disse som uønskede eller uheldige.
 3. Selv om arbeidsgiver har styringsrett, kan vedkommende ikke bestemme hva eller hvordan du skal ytre deg.
 4. Som ansatt har du en lovfestet plikt til å opptre lojalt og ikke påføre arbeidsgiver unødvendig skade. Andre bestemmelser som begrenser din ytringsfrihet, er bl.a. lovbestemt taushetsplikt og sikkerhets- og konkurransehensyn. Disse begrensningene skal alltid vurderes opp mot ytringsfriheten.
 5. Ifølge arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver legge til rette for et godt ytringsklima. Be om opplæring i ytringsfrihet når arbeidsgiveren din informere om lojalitetsplikt og omdømmeansvar.
 6. Arbeidsgiver bestemmer hvem som kam uttale seg om hva på vegne av virksomheten.
 7. Lojale arbeidstakere bruker sin kompetanse til å berike samfunnsdebatten.
 8. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen har en særlig sterk beskyttelse. Sett deg inn i bestemmelsene som gjelder varsling.
 9. Snakk gjerne fra levra, men la budskapet gå gjennom hjernen og hjertet før du formidler dem.

Vil du lese mer?

NOU 2022: 9 En åpen og opplyst offentlig samtale — Ytringsfrihetskommisjonens utredning, avgitt til Kultur- og likestillingsdepartementet 15. august 2022.
Forskningsrapporten «Ytringsfrihet og varsling i et arbeidsgiverperspektiv» fra Fafo og Fritt Ord, 11. august 2022.

Kilder:
Dagens perspektiv, fredag 26. august 2022
regjeringen.no
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as