Tillitsvalgtrollen

Hva får du igjen for å være tillitsvalgt?

Som tillitsvalgt får du gjennom samarbeid med arbeidsgiver og kolleger god oversikt og innsikt i det som til enhver tid skjer på din arbeidsplass. Informasjon og kunnskap gir deg større muligheter for positiv innflytelse og påvirkning, bl.a. på virksomhetens arbeidsmiljø, samt lønns- og personalpolitikk m.m. 

Mange har bevisst gått inn i tillitsvalgtrollen for på denne måten å skaffe seg mer kunnskap, innsikt og erfaring fra arbeidslivet, bl.a. for å benytte den ervervede kompetanse i karriereøyemed.

Erfaring fra tillitsvalgtarbeid teller positivt på en CV ved jobbsøking.

Hvorfor har vi tillitsvalgtordninger? 
Målet med tillitsvalgtordninger er å skape trygge arbeidsplasser, meningsfylt arbeid og godt arbeidsmiljø gjennom å styrke samarbeidet mellom arbeidsgiver og arbeidstakerne.  Dette skal skje bl.a. gjennom arbeidstakernes medbestemmelse og medinnflytelse - til felles beste for partene i arbeidslivet, men også for de som er avhengig av de tjenester og den service som virksomhetene skaper/produserer.

Hvordan velges en tillitsvalgt? 
Tillitsvalgte velges av forbundets medlemmer på arbeidsplassen, normalt for 2 år om gangen. Arbeidsgiver skal gis skriftlig melding om hvem som er blitt valgt.

Hvilket mandat har du som tillitsvalgt? 
Som tillitsvalgt er du talsperson for dine kolleger overfor arbeidsgiver i saker og spørsmål som er relatert til arbeidsplassen, samt til det enkelte medlems lønns- og arbeidsvilkår.

En nærmere beskrivelse av hvilke plikter og rettigheter du har som tillitsvalgt, vil du finne i tariffavtalen/hovedavtalen som gjelder på din arbeidsplass.

Hjemmelen 
Hjemmelen for tillitsvalgtordninger finner du normalt i virksomhetens tariffavtale (eksempelvis hovedavtalen i staten og hovedavtalen i KS). IA-avtalen og enkelte bestemmelser i Arbeidsmiljøloven har også bestemmelser om tillitsvalgte.

 Viktige oppgaver for tillitsvalgt:

  • Du er fagpolitisk talsperson for dine medlemmer og bidrar til å løse vanskelige situasjoner på arbeidsplassen.  
  • Du uttaler deg på vegne av medlemmene i saker vedr. organisering, omstilling, nedbemanning o.l.
  • Du bidrar til god informasjonsflyt mellom arbeidsgiver og dine medlemmer.
  • Du gjennomfører lokale lønnsforhandlinger for medlemmene i virksomheten (på de arbeidsplasser hvor slike forhandlinger foregår lokalt).
  • Du deltar i ansettelsesprosesser i virksomheten (avhengig av organisering og størrelse på virksomheten og antall medlemmer i forbundet).
  • Du bistår enkeltmedlemmer i konfliktsaker m.m.

Plikter som tillitsvalgt: 
Som tillitsvalgt plikter du å bidra til et godt samarbeid og arbeidsmiljø på arbeidsplassen og du skal utøve ditt tillitsverv innenfor de regler og bestemmelser som framgår av gjeldende lov- og avtaleverk.  

Trengs det formelle krav? 
Det kreves ingen formelle krav for å gå inn i tillitsvalgtrollen.  Det er selvsagt en fordel å ha kjennskap til aktuelle regelverk, men dette er kunnskaper som du erverver deg gjennom praktisk arbeid som tillitsvalgt.

Akademikerforbundet ser betydningen av å ha et godt skolert tillitsvalgtapparat, og legger derfor store ressurser i opplæringstiltak for tillitsvalgte. (Sjekk aktuelle kurstilbud på forbundets hjemmeside). 

Som tillitsvalgt vil du ved ønske/behov få bistand og veiledning fra ansatte i sekretariatet i Akademikerforbundet, regiontillitsvalgte og kolleger.

Organisasjonstillitsvalgt

Organisasjonstillitsvalgte er valgt etter Akademikerforbundets styringsdokumenter (vedtekter og retningslinjer).

Eksempler på organisasjonstillitvalgte i forbundet er styremedlemmer i Hovedstyret, regionstyrene og studentutvalget.

Tillitsvalgthåndboken

Her finner du tillitsvalgthåndboken

Vil du vite mer? 

raadgivning@akademikerforbundet.no

 

 

 

 

 

 

 
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as