Fremme lønnskrav

Hvor mye bør du kreve?

Man bør alltid fremme et lønnskrav som ligger noe over det man kan forvente å få.
Det kan imidlertid oppfattes useriøst for arbeidsgiver hvis man fremme et lønnskrav som er altfor høyt.

Et krav bør samsvare med din kompetanse, stillingens kompleksitet, arbeidsinnsats, resultater osv. I den sammenheng kan det være nyttig med en lønnssamtale i forkant av forhandlingen. Din forhandler kan veilede deg med hensyn til hvor mye du bør kreve.

Krav om ny stillingsbetegnelse

I henhold til tariffavtalene i offentlig sektor, kan stillingsbetegnelse endres i lokale forhandlinger, for eksempel fra rådgiver til seniorrådgiver. Kravet må være relevant og realistisk. Sjekk den lokale lønnspolitikken og rådfør deg med din forhandler.

Hvordan bør du argumentere?

Et velbegrunnet lønnskrav er et viktig verktøy for den tillitsvalgte som skal forhandle for deg. Argumentasjonen bør være relativ kort, men det er viktig at du får frem vesentlige forhold knyttet til ansvar og arbeidsoppgaver, utdanning og lønnsnivå. Husk også å gjennomgå lokal lønnspolitikk for å finne ut hvilke kriterier som skal vektlegges. Ta utgangspunkt i disse når du skriver kravet.

Her er noen stikkord som kan hjelpe deg på vei:

 • Kompetanse (formal- / realkompetanse)
 • Ansvar (oppgaver, omfang, økonomi, fag, ledelse)
 • Kompleksitet (oppgavenes vanskelighetsgrad, uensartede, krevende)
 • Innsats (faglig, organisasjonsmessige, som kollega)
 • Resultatoppnåelse (kvantitet og kvalitet, individuelt eller i team)
 • Rekruttere og beholde (besitter du unik kompetanse)
 • Skikkethet/egnethet/personlige egenskaper
 • Relevant arbeidserfaring, nytteverdien i nåværende stilling
 • Ansiennitet
 • Nye/endrede oppgaver/kompetansekrav
 • Etter- og videreutdanning, relevant kompetanseutvikling
 • Virksomhetens policy, virksomhetsplan (lønnspolitikk, politiske signaler, behov)
 • Tidligere lønnsutvikling/mangel på dette (sentralt og/eller lokalt)
 • Tidligere signaler fra arbeidsgiver om lønnsøkning (muntlig, skriftlig, protokollført)
 • Lønnsmessige skjevheter (ligger din stillingsgruppe for lavt i forhold til øvrige?)

Om lønnssamtalen

Lønnssamtalen er en samtale om din karriere- og lønnsutvikling med din leder. Målet med en lønnssamtale er at du skal få tilbakemelding om sammenhengen mellom arbeidsinnsats og lønn. Du skal få vite hvordan du selv kan bidra til å påvirke egen lønnsutvikling.

Alle ansatte i stat og kommune har rett til å få en årlig lønns- og karrieresamtale med sin leder. Denne retten er nedfelt i Hovedtariffavtalene i Stat og kommune.

I tariffavtalen for staten § 3, punkt 5 der det heter at «Arbeidstaker har rett til en årlig samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling. Samtalene skal bidra til likelønn mellom kjønnene». I kommunenes hovedtariffavtale kap. 3 pkt. 3.2.2. framgår at det skal gjennomføres en lønnssamtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker dersom arbeidstakeren ber om dette.

Er du tilbake fra foreldrepermisjon i statlig sektor, har du krav på å bli tilbudt en lønnssamtale, jf HTA § 3 punkt 6.

Enkelte arbeidsgivere har innarbeidet rutiner, der lønnssamtaler gjennomføres jevnlig, for eksempel i forkant av de lokale lønnsforhandlingene. Rutinene er gjerne forankret i lønns- og personalpolitiske planer. Andre steder er en lønnssamtale noe man aktivt må be om å få selv.

Forberedelser til samtalen

 • Les din stillingsbeskrivelse (hvis den finnes) og andre dokumenter som definerer innholdet og målet for stillingen din.
 • Vær forberedt på å redegjøre for kompetansen din, hvordan du til nå ha løst oppgavene dine og hvilke resultater du har oppnådd.
 • Tenk gjennom dine forventninger til lønn og karriereutvikling.
 • Les virksomhetens lokale lønnspolitikk. Her skal det bl.a. komme fram hvilke kriterier som skal ligge til grunn ved vurdering av individuelle lønnskrav i lokale lønnsforhandlinger.
 • Finn ut om lønnsnivået til sammenlignbare stillinger. Akademikerforbundets tillitsvalgte vil normalt ha kjennskap til lønnsnivå i virksomheten.

Under samtalen

Synliggjør hvilken innsats du har gjort det siste året og ev. hvilken ny kompetanse du har fått dette året. Vis hvordan du har bidratt til måloppnåelse ved din virksomhet. Fortell om hvilke forventninger du har til fremtidig lønns- og karriereutvikling.

Arbeidsgiver skal kunne gi tilbakemelding på din innsats og dine resultater. Videre skal arbeidsgiver kunne redegjøre for virksomhetens fremtidige kompetansebehov og karrieremuligheter innen virksomheten.

Husk at lønnssamtalen ikke er en lønnsforhandling, og at det er begrenset hva leder kan love med hensyn til lønn. Selve lønnsforhandlingene foregår mellom lokale tillitsvalgte og ledelse, og leder kan ikke forskuttere utfallet av framtidige forhandlinger.

Lønnssamtalen bør være adskilt fra medarbeidersamtalen. Tillitsvalgt kan være med under lønnssamtalen, men kun delta som bisitter og tilhører, eventuelt bidra til å rydde uklarheter av veien.

Det føres normalt referat fra samtalen dersom arbeidstaker ber om det.

For andre tariffområder enn stat og kommune, der lønnssamtalen ikke er omtalt i tariffavtalen, bør tillitsvalgte og medlemmer likevel rette forespørsel til arbeidsgiver om å få gjennomført lønnssamtaler når dette ansees som nødvendig. 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as