Gjeldende tariffavtaler

KS og Samfunnsbedriftene

KS er arbeidsgiverorganisasjonen som forhandler på vegne av alle norske kommuner og fylkeskommuner – med unntak av Oslo kommune.

Avtaler

Protokoller

Staten

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for statlig arbeidsgiverpolitikk.

Avtaler

Protokoller

Spekter

Spekter er en av landets fire store arbeidsorganisasjoner, som sammen med de fire store hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden utgjør "partene i arbeidslivet".

Avtaler

Det enighet om at alle avtalene prolongeres til 31. desember 2017.

Protokoller

Overenskomster

Spekter helse

B-deler

Oslo kommune

Oslo kommune er et eget tariffområde, og er ikke omfattet av forhandlingene i KS-området. Som representant for kommunen kommer en delegasjon fra byrådsavdeling for finans.

Avtaler

Dok 25 er Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune. Avtalen gjelder for hver tariffperiode. Dvs. mellom hvert hovedoppgjør. Avtalen reforhandles hvert hovedoppgjør.

 • Dok 25 2020-2022
 • Protokoll Oslo kommune 2018
 • Dok 24
  • Dok 24 er et samlingsdokument som inneholder Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene. Dok 24 består av følgende avtaler:
  • Hovedavtalen
  • Avtale om medinnflytelse/medbestemmelse i Oslo kommune
  • Avtale om kontaktutvalg i Oslo kommune
  • Avtale om behandlingsmåten i ansettelsessaker
  • Avtale om forhandlingsordningen i Oslo kommune
  • Avtale om fastlønte tillitsvalgte i Oslo kommune
  • Opplærings- og utviklingsavtale
  • Avtale om effektivisering og omstilling
  • Avtale om likestilling
  • Avtale om omplassering av overtallige
  • Avtale om bruk av fleksitid i Oslo kommune
 • Personalhåndboken Oslo kommune 2019
 • Oslo kommune, avtale om fleksitid

Protokoller

Virke

Virke er hovedorganisasjonen for handel og tjenester, og organiserer virksomheter innen varehandel, kunnskap, teknologi, reiseliv, service, helse, utdanning, kultur og frivillighet.

Avtaler

Protokoller

KA

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige organer, stiftelser og organisasjoner.

Avtaler

Protokoller

NHO

NHO er tariffområdet for store deler av det private næringslivet. Selv om ikke vi ikke har egne avtaler her, jobber vi for at våre medlemmers rettigheter og lønn blir ivaretatt.

Avtaler

Protokoller 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as