Hoved- og mellomoppgjør

Hvert år er det enten hovedoppgjør eller mellomoppgjør.

Før forhandlingene starter forbereder partene sine krav. Akademikerforbundet utarbeider og sender et krav for hvert tariffområde til Unio. Styret i Unio vedtar overordnede krav, mens de forskjellige forhandlingsutvalgene i Unio vedtar endelige krav.

Det er dette det forhandles om:

I hovedoppgjørene forhandles både lønn og arbeidsvilkår, mens det i mellomoppgjøret kun forhandles om lønn.

Frontfaget

Partene i arbeidslivet er enige om at norsk økonomi på lang sikt er tjent med at lønnsveksten holdes innenfor rammene som konkurranseutsatt industri kan tåle. Lønnsoppgjøret gjennomføres derfor først i industrien mellom LO og NHO, og utfallet av disse forhandlingene er retningsgivende for de andre tariffområdene.
Dette forhandlingsområdet er det som kalles frontfaget.

Unio krever at det skal forhandles etter en utvidet frontfagmodell i offentlig sektor, som innebærer at lønnsutviklingen til både industriarbeideren og industrifunksjonæren skal gi rammen for forhandlingene.

Frontfagsforhandlingene blir dermed retningsgivende for forhandlingene i de øvrige tariffområder.

TBU

Det tekniske beregningsutvalg (TBU) for kommunal og fylkeskommunal økonomi er et partssammensatt utvalg for rapportering, statistisk bearbeidelse og faglig vurdering av data som gjelder økonomien i kommunene og fylkeskommunene.
TBU legger til rette for at partene i arbeidslivet og myndighetene har en best mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi.

TBU er sammensatt av medlemmer blant annet fra KS, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Finansdepartementet, Statistisk sentralbyrå og de fire hovedsammenslutningene.

Utvalget lager vanligvis to rapporter hvert år. En blir lagd før lønnsoppgjøret og kommer i en midlertidig utgave i februar og en endelig utgave i mars. Rapporten gir oversikt over lønns- og inntektsutviklingen, prisutviklingen (med en prisprognose for inneværende år) og utviklingen i konkurranseevnen. I tillegg kommer en oversikt over utviklingen i internasjonal økonomi og norsk økonomi. Den andre rapporten kommer i juni og er en oppsummering av lønnsoppgjøret for inneværende år.

Rådgivende utvalg for tariff

Akademikerforbundets hovedstyre utnevner rådgivende utvalg for tariff i hvert tariffområde vi har medlemmer. Utvalgets oppgave er å gi råd til hovedstyret i hvilke punkter det er aktuelt å forhandle om i hovedoppgjøret for det gitte tariffområdet.
Utvalget utarbeider et krav som sendes til hovedstyret for godkjenning før det fremmes til arbeidsgiver via Unio.

Unio forhandlingsutvalg

For hvert tariffområde finnes det et forhandlingsutvalg i Unio.
Dette utvalget utarbeider det endelige kravet for sitt tariffområde og drøfter de forskjellige krav/tilbud som måtte komme. Utvalget sender en delegasjon ledet av utvalgets leder i møte med arbeidsgiversiden. Forhandlingsutvalget avgjør om endelig tilbud skal anbefales til medlemmene (godtas), eller avvises.

Alle forbund i Unio er representert i utvalget og har talerett. Det er kun de selvstendige forbundene (over 5000 medlemmer totalt) som har stemmerett. Akademikerforbundet har 1 stemme i hvert utvalg som største forbund i fellesordningen (forbund under 5000 medlemmer)

Resultat og innretning

Det endelige økonomiske resultatet av et oppgjør tar utgangspunkt i rammen (med frontfaget som et minimum) og avsetter midler til forskjellige lønnspolitiske virkemidler. Det er dette som kalles innretningen på oppgjøret.

Dette kan resultere i:

  • Sentrale tillegg; et prosentvis tillegg til alle/ev. et kronetillegg til alle
  • Sentrale justeringer / garantilønn / ansiennitetstillegg
  • Lokale forhandlinger

I tillegg til det økonomiske resultatet vil det i hovedoppgjørene komme endringer i tariff/overenskomst.

Streik

Dersom det ikke blir enighet ved de sentrale forhandlingene og påfølgende mekling, er det en mulighet for at det blir streik. Dersom dette skjer og du er en av de som er med i streikeuttaket, vil du bli informert om dette i god tid før streiken eventuelt begynner. Les mer om streik her. 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as