Akademikerforbundet og Hovedoppgjøret 2022

Utdanning og kompetanse skal lønne seg – frontfagsmodellen må praktiseres mer fleksibelt!
Arbeidsgivere i stat, kommuner og helseforetak har et spesielt ansvar for rekruttering og lønnsnivå for sine egne ansatte. Flere av Unios yrkesgrupper har lavt lønnsnivå og store lønnsmessige etterslep. Dette må rettes opp innenfor en fleksibel praktisering av frontfagsmodellen. Modellens handlingsrom må utnyttes.

Unios overordnede føringer for dette oppgjøret:   

 • Unio krever at utdanning, kompetanse, ansvar og risiko skal verdsettes bedre lønnsmessig.
 • Unio krever at årets hovedoppgjør gir klar reallønnsvekst for de med høyere utdanning i offentlig sektor og at etterslep kompenseres.
 • Det legges til grunn at kravene tilpasses de enkelte tariffområders situasjon.
 • Der avtalesystemet og situasjonen tilsier det, kan både generelle tillegg og bedrede tilleggssatser prioriteres i tariffperioden.
 • Unio krever at det etableres en permanent sikringsordning som kompenserer høye strømpriser på en bedre måte enn dagens ordning.


Akademikerforbundets lønnspolitikk for 2020-22 sier bl.a. at det må være en bedre lønnsmessig verdsetting av utdanning, kompetanse, ansvar og risiko i offentlig sektor.  
Dette innebærer at Akademikerforbundet skal arbeide for:

 • en inntektspolitisk ramme i offentlig sektor minst på nivå med frontfaget, der både arbeider- og funksjonærlønn inngår
 • å sikre at alle medlemmer gis en lønnsutvikling i takt med verdiskapningen i samfunnet
 • å fjerne urimelige lønnsmessige forskjeller i arbeidslivet, som i særlig grad rammer kvinnedominerte grupper med høyere utdanning
 • at det sentralt forhandles om generelle prosentvise tillegg som sikrer medlemmene reallønnsvekst samtidig som det avsettes midler for lønnsøkning som forhandles lokalt

Tallenes tale

Statistikk viser at den gjennomsnittlige årslønnsveksten i NHO-bedrifter i industrien var 3,1 prosent i 2021. Det er 0,4 prosent mer enn den kommuniserte rammen på 2,7 prosent fra frontfaget.  

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) anslår en konsumprisvekst på 3,3 prosent i 2022, og beskriver at usikkerheten i anslagene er blant annet knyttet krigen i Ukraina.
 
Viktigste budskap i offentlig sektor: Etterslepet fra de siste to årene må kompenseres!

Det må gis full kompensasjon for mindrelønnsutviklingen fra 2020 og 2021 som fremgår av TBUs tall. Videre må lønnsveksten kompensere for prisveksten i 2021 som i henhold til TBU var på 3,5 prosent.

Viktige datoer i oppgjøret 2022

April

 • Enighet i frontfaget 1. april
 • Spekter A-dels forhandlinger vedr. frister for B-dels forhandlinger ble gjennomført 05. april
 • Forhandlingsstart KS, 06. april
 • Forhandlingsstart Stat og Oslo kommune 20. april  

Mai

 • Frist for avslutning av B-dels forhandlinger i Spekter området 13. mai kl. 12.00, unntatt overenskomstområde 10, 11 og 13
 • Meklingsfrist Stat, KS, Oslo kommune 23. mai

Juni

 • Forhandlingsstart Samfunnsbedriftene Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter

Vil du lese mer?

Unios inntektspolitiske uttalelse 2022
Akademikerforbundets politiske plattform
Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2022
Enighet med Spekter i innledende forhandlinger
Vanlige spørsmål og svar - de sentrale forhandlingene i staten
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as