Alle studenter skal ha tilgang til et studentombud

Kunnskapsdepartementet har sendt enkelte forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven på høring. Akademikerforbundet er høringsinstans, og Akademikerforbundet vil sende en høringsuttalelse til departementet.

Kunnskapsdepartementet foreslår at det skal lovfestes at alle studenter skal ha tilgang til et studentombud.

I tillegg fremmes det forslag om å synliggjøre institusjonenes plikt til å forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering og i tillegg institusjonenes plikt til å tilrettelegge for personer med nedsatt funksjonsevne. Synliggjøringen forslås gjort ved lovendring.

Akademikerforbundet er positive til hovedlinjene i de foreslåtte endringene. Særlig er det positivt om det blir lovfestet at alle studenter skal ha tilgang til et studentombud. Slik ordningen er i dag, er det opp til den enkelte utdanningsinstitusjon om de ønsker å ha en studentombudsordning og det er i hovedsak de større universitetene og høyskolene som har et slikt ombud. At alle studenter får tilgang til et studentombud,
 kan blant annet gjøre at studentene får bedre veiledning i forbindelse med klager, saker kan løses på et lavere nivå og ombudet kan bidra i forbindelse med institusjonenes kvalitetssikringsarbeid.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as