Hva er dine viktigste oppgaver som tillitsvalgt?

Er du nylig blitt tillitsvalgt, eller vurderer du å stille til nominasjon for mandatet? Dette innebærer stort ansvar og viktige arbeidsoppgaver, men er også en svært givende opplevelse for de aller fleste. Her er de viktigste tingene du burde vite.

Den tillitsvalgtes rolle

Som tillitsvalgt skal du bidra til å løse vanskelige situasjoner på arbeidsplassen, det være store eller små problemer som kan løses med god kommunikasjon mellom flere ledd. Som fagpolitisk talsperson for dine medlemmer, skal du uttale deg på vegne av andre medlemmer eller kolleger i saker vedrørende organisering, omstilling, nedbemanning og lignende.

Din sentrale rolle er å stå for god informasjonsflyt mellom arbeidsgiveren og dine medlemmer. På arbeidsplasser hvor for eksempel lønnsforhandlinger foregår lokalt, gjennomfører du disse på medlemmenes vegne. Når det oppstår konflikter, for eksempel mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, eller mellom et styre og en enkeltperson, bistår du som «mellomledd».

Om du er tillitsvalgt i en arbeidsvirksomhet, kan du bli bedt om å delta i ansettelsesprosesser. Dette er gjerne avhengig av organisering og størrelse på virksomheten, og antall medlemmer i forbundet.

Hvordan foregår valg av tillitsvalgt?

En tillitsvalgt blir som regel valgt gjennom en demokratisk stemmeprosess av medlemmene for gruppen det gjelder. Noen ganger oppretter man en nominasjonskomité, som har ansvar for å velge ut de rette kandidatene. I andre tilfeller trekker man frem ett og ett navn, og medlemmene stemmer hvorvidt de ønsker vedkommende som tillitsvalgt. Det viktigste er at den tillitsvalgte blir ønsket og valgt av et flertall, ikke utpekt av noen få.

Den tillitsvalgtes rettigheter

Alle tillitsvalgte har rett på arbeidsforhold som gjør dem i stand til å utføre sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. Dette innebærer nødvendig tid, komfortabelt arbeidsmiljø og at du skal kunne forhandle om hvor mye av din egen tid som skal settes av til å gjøre tillitsvalgtes plikter. Det skal tross alt ikke gå på bekostning av livskvalitet eller trivsel å være tillitsvalgt.

Ved siden av dette, er det mange viktige rettigheter den tillitsvalgte har, som gjerne er tilrettelagt gjennom hovedavtalen. Disse innebærer som regel:

Medbestemmelsesrett

Der det drøftes og tas beslutninger som har betydning på arbeidsforholdene, skal tillitsvalgt ha rett til å delta på de ansattes vegne. Medbestemmelsesretten er fastslått både i Grunnloven og i en rekke andre lover, for eksempel arbeidsmiljøloven. Sistnevnte sier blant annet at arbeidstakerne skal medvirke ved utformingen av systemer som skal brukes ved gjennomføring av arbeidet.

Innsynsrett i budsjett

Ved forespørsel, skal du få innsyn i virksomhetens regnskaper og generelle forhold som angår bedriftens budsjett og økonomi.

Rett til å utarbeide og godkjenne turnusplaner

Alle arbeidstakere som jobber turnus, har rett på en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider vedkommende skal jobbe. Denne turnusen skal godkjennes av tillitsvalgt før den trer i kraft. Der det er ønsket, skal du sammen med arbeidsgiver utarbeide turnusplanen. Når en ny turnus skal utarbeides, har du rett til å se denne senest 14 dager i forkant.

Les også: Hva får du igjen for å være tillitsvalgt?

Taushetsplikt

Som tillitsvalgt kan det hende du får innsyn i informasjon som kan oppleves som sensitivt av den det gjelder. I slike situasjoner vil du bindes av taushetsplikt, enten som følge av lov, instruks eller avtale. Hos en bedrift eller organisasjon kan det ofte forekomme fortrolige opplysninger, og da er det arbeidsgiver som pålegger deg taushetsplikt. I dette tilfellet vil taushetsplikten også gjelde etter at mandatperioden din er over.

Det er gjerne lovbestemte taushetsklausuler i de ansattes arbeidsavtaler som tilsier hvorvidt du er bundet til taushetsplikt eller ikke. Dette vil gjelde forretningsmessige kalkyler eller andre bedriftshemmeligheter. Arbeidsgiver kan ikke uten videre pålegge deg taushetsplikt om hvilken som helst informasjon, men kun «dersom virksomhetens behov tilsier at bestemte opplysninger ikke bør gis videre» (Arbeidsmiljøloven § 8-3). I slike tilfeller må hvert enkelt tilfelle vurderes ut fra hvilken avtale som er gjort mellom bedriften og den tillitsvalgte.

Dersom en arbeidstaker tar kontakt med deg for å drøfte en sak, det være saker om klager, advarsler, oppsigelser eller konflikter i arbeidsmiljøet, kan vedkommende ha rett til å forbli anonym. Også da bindes du av taushetsplikten. All informasjon om helsemessige forhold, religiøs oppfatning, etnisk bakgrunn, lønn og streikeplaner er også taushetsbelagt. Les mer om taushetsplikt og tillitsforhold her.

Hvem kan ikke være tillitsvalgt?

I teorien kan alle være tillitsvalgt, så fremt man ikke har misbrukt tilliten ved å bryte noen av pliktene nevnt ovenfor, eller man ikke oppfyller noen visse krav fremsatt av Hovedavtalen:

  • Tillitsvalgt skal ha erfaring og innsikt i bedriftens forhold.
  • Tillitsvalgt skal være en del av den gruppen han eller hun representerer (for eksempel en arbeidstaker).
  • Dersom den tillitsvalgte går ut i pensjon eller av andre grunner ikke lenger kan representere sin gruppe på korrekt måte, må vedkommende tre av.

Ettersom ledelsen og de ansatte vil ha en felles interesse av at det er en erfaren arbeidstaker som opptrer på vegne av sine kolleger, blir dette sjeldent et problem.

Har du spørsmål rundt det å være tillitsvalgt og hva som forventes av deg? Ta kontakt med oss, så skal vi hjelpe!
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as