Hva innebærer hovedtariffavtalen i staten for deg som arbeidstaker?

Mens hovedavtalen i all hovedsak omhandler medbestemmelse, rettigheter og plikter for den tillitsvalgte, samt permisjonsregler, er det hovedtariffavtalen (HTA) som regulerer forhold knyttet til lønn, pensjon, godtgjøringer og lokale lønnsforhandlinger.

Hovedtariffavtalen er en landsomfattende tariffavtale som i offentlig sektor blir inngått sentralt mellom arbeidsgiver og hovedsammenslutningen det aktuelle fagforbundet er del av. Akademikerforbundet er tilsluttet hovedtariffavtalen gjennom Unio. Det finnes hovedtariffavtaler innenfor tariffområdene stat, Oslo kommune og KS-området (som omfatter alle kommuner og fylkeskommuner, unntatt Oslo).

Er alle omfattet av en hovedtariffavtale?

Alle som er ansatt i stat, kommune eller fylke, vil normalt være omfattet av hovedtariffavtalen uavhengig av om man er medlem i en fagforening eller er uorganisert. Det gjelder også uavhengig av om du jobber heltid eller deltid.

Les også: Tariff 2023

Hva betyr hovedtariffavtalen for de ansattes lønn?

Hovedtariffavtalene har ulike bestemmelser som på ulike måter har påvirkning på de ansattes lønn. Ved tilsetting vil alle ansatte bli plassert i en stillingskode som ofte har et minstelønnsnivå. Hovedtariffavtalen kan også ha minstelønnssatser knyttet til utdanning, for eksempel minstelønnssatser for bachelor eller master. Ansatte kan også være omfattet av bestemmelser som gir fastsatte lønnstillegg etter ansiennitet. Hovedtariffavtalen kan også inneholde føringer for særskilte lønnsforhandlinger som kan gjennomføres for den enkelte ansatte eller en gruppe.

Finnes det flere hovedtariffavtaler innenfor samme sektor?

I staten finnes det i dag to hovedtariffavtaler. En for Akademikerne/Unio og en for LO/YS. Hvilken avtale arbeidstakere er del av, avgjøres av hvilket fagforbund vedkommende har vært medlem i per 1. mai 2022. Ansatte som har vært medlem i Akademikerforbundet fra før denne datoen, er omfattet av hovedtariffavtalen for Akademikerne/Unio. Uorganiserte vil være omfattet av den største hovedtariffavtalen i den aktuelle virksomheten. En arbeidstaker kan ikke bytte avtale selv om vedkommende bytter fagforbund, og vil derfor være omfattet av samme avtale i avtaleperioden.

Regulerer hovedtariffavtalen mine rettigheter som ansatt?

Som arbeidstaker har du flere rettigheter knyttet til ferie, oppsigelsesvern, permisjonsregler og så videre. Mesteparten av disse er regulert gjennom lovverk i Norge. Hovedtariffavtalen har supplerende bestemmelser knyttet til flere av disse rettighetene. Dine rettigheter som ansatt ved yrkesskade, regler for arbeidstid, samt supplerende bestemmelser innen ferie og permisjon er eksempler på slike rettigheter. Det som fremgår av hovedtariffavtalen kan reforhandles av ditt fagforbund og hovedsammenslutning hvert 2. år, i forbindelse med hovedoppgjøret.

Les også: Hva sier ferieloven om ferieavvikling?

Kan min leder tilby meg andre vilkår enn det som fremgår av hovedtariffavtalen?

Både arbeidsgiver og arbeidstaker er forpliktet til å følge bestemmelsene i hovedtariffavtalen. I visse tilfeller kan det gjøres unntak, men slike unntak skal kun skje etter drøfting eller forhandling med din tillitsvalgte. Arbeidsgiver har ikke rett til å ensidig gi deg som ansatt dårligere eller færre rettigheter enn det som fremgår av hovedtariffavtalen.

Har du flere spørsmål angående hovedtariffavtalen eller dine rettigheter som arbeidstaker? Her har vi samlet alt som handler om tariff, lønn og forhandlinger.

Du kan også alltid kontakte en av våre rådgivere eller besøke vårt hjelpesenter for mer informasjon.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as