Lokale lønnsforhandlinger: Hvordan forbereder du deg?

Årets lønnsoppgjør var et mellomoppgjør. Det betyr at det i hovedsak ble forhandlet om en akseptabel økonomisk ramme. Etter krevende meklingsrunder på overtid, gjør nå Akademikerforbundets tillitsvalgte opp status og forbereder seg til høstens lokale forhandlinger.

Det er viktig for Akademikerforbundet å gjennomføre lønnsoppgjør som sikrer reallønnsvekst for alle medlemmer. I år ble kjøpekraften for arbeidstakerne i staten sikret gjennom de sentrale forhandlinger. I tillegg ble det satt av 1,24 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger. Dette er halvparten av de lønnsmidler som forhandlingene ga. Det er viktig å huske at arbeidstakere som har permisjon med lønn også skal omfattes av de lokale forhandlingene.
I kommunesektoren endte forhandlingene for våre medlemmer med en total ramme på 3,46 %. De forskjellige tariffområdene har ulik innretning på lønnsdannelsen. Noen får lønnen kun fastsatt gjennom sentrale forhandlinger. Andre får lønnen fastsatt kun gjennom lokale forhandlinger. I tillegg er det de som har en kombinasjon av sentrale tillegg og lokale pottforhandlinger, som for eksempel i staten.
For medlemmene er det viktig at de forbereder lønnskrav. Den lokale tillitsvalgte kan gi veiledning om de muligheter du har til å fremme lokale lønnskrav. Er du i tvil om hvem som er din tillitsvalgt, kan du kontakte forbundet sentralt eller regionalt.

Er jeg nødt til å levere lønnskrav?

I år er arbeidstakerne, gjennom det sentrale oppgjøret, i mye større grad sikret en lønn på linje med prisveksten. Men samtidig vet vi ikke før året er omme hva prisveksten blir. Anslagene fra det tekniske beregningsutvalg (TBU) ble gjort i begynnelsen av året. I disse dager ser vi at kronekursen synker merkbart, noe som betyr at prisen på mange varer vil kunne bli høyere enn forutsatt i mars.
Noen medlemmer kan tenke: Det er jo bare småpenger som det skal forhandles om, så hvorfor bruke mye tid for å utarbeide et krav? I noen år kan det være riktig at det ikke er satt av mye penger til lønnsoppgjørene, mens det i andre år kan være mer penger i potten. Det som er sikkert er at du kan ikke forvente noe lokalt tillegg hvis du ikke har levert krav.

Årets oppgjør i staten endte med en 50-50 fordeling (sentralt/lokalt). Tilsvarende fordeling i fjor var 60-40.

- Det er ekstra viktig at våre medlemmer fremmer lønnskrav, sier rådgiver Eystein M. Hagesæther i Akademikerforbundet. Dette fordi vi nå har hatt mange lokale lønnsforhandlinger på rad i staten. Årlig har det i de sentrale oppgjørene blitt satt av penger til dette. Den lokale lønnsdannelsen har blitt mye viktigere i staten, og arbeidsgiver har ønsket å overføre stadig mer av forhandlingene lokalt. Pr. 1. juli er det satt av i gjennomsnitt 1,24 % pr. arbeidstaker. Dette utgjør rundt 6 000 kroner dersom du har en årslønn på 500 000 kroner. Så når det blir satt av såpass mye penger lokalt, blir det svært viktig at alle fremmer et lønnskrav, understreker han.

Hva er et realistisk krav?

Pottens størrelse vil ofte avgjøre hva som er et realistisk krav. I kommunal sektor vil også arbeidsplassens økonomiske situasjon være med og sette rammer.
Et realistisk krav varierer mellom de ulike sektorer og kan variere innen samme sektor. Våre medlemmer i KS-områdets kapittel 4 har sin lønnsvekst gjennom det sentrale oppgjøret. Forbundets medlemmer i kapittel 3 og kapittel 5 har kun lokal lønnsdannelse. I kapittel 3 og kapittel 5 bør man derfor se på hva som ble resultatet for kapittel 4, og minst ha et lønnstillegg som er på nivå med kapittel 4 (som fikk alt sentralt).

I staten forhandler man ofte om lønnstrinn, mens man på noen arbeidsplasser forhandler om et kronebeløp. Et for høyt krav vil bli betraktet som useriøst, mens det vil skape en presset forhandlingssituasjon hvis man legger seg for lavt. Akademikerforbundet har mange dyktige og erfarne forhandlere, som kan bistå med å vurdere slikt.

Kommunesammenslåing en del av oppgjøret?

En del kommuner som skal slå seg sammen med nabokommuner ved nyttår, har lagt opp årets lokale lønnsforhandlinger som en «lønnsjustering» eller harmonisering av lønn med de kommuner de skal slå seg sammen med. Det er noe Akademikerforbundet avviser. I avtaleverket står det klart at de årlige lokale lønnsforhandlinger skal være reelle forhandlinger mellom likeverdige parter. I praksis betyr det at slike lønnsjusteringer må eventuelt tas utenom årets lokale lønnsforhandlinger.

Hva er gode argumenter?

Et velbegrunnet lønnskrav er et viktig verktøy for den tillitsvalgte som skal forhandle. Argumentasjonen bør være relativ kort, men det er viktig å få fram vesentlige forhold knyttet til ansvar og arbeidsoppgaver, utdanning og lønnsnivå. Husk også å gjennomgå lokal lønnspolitikk for å finne ut hvilke kriterier som skal vektlegges, og at gode argumenter må forankres i den lokale lønnspolitikken. Noen stikkord for gode argumenter kan være:

  • Endringer i kompetanse (har tatt videreutdanning i løpet av siste år).
  • Endringer i ansvarsområde (oppgaver, omfang, økonomi, fag, ledelse).
  • Endringer i stillingens kompleksitet (oppgavenes vanskelighetsgrad, uensartede, krevende).
  • God resultatoppnåelse (kvantitet og kvalitet, individuelt eller i team).
  • Lønnsmessige skjevheter (hvis du ligger lønnsmessig dårlig an i forhold til andre medarbeidere i samme type stilling/med samme kompetanse).

Du finner flere tips om dette på: akademikerforbundet.no (se Lokale lønnsforhandlinger).

Viktige forberedelser for medlemmene

Lokale lønnsforhandlinger foregår ved at de ansatte, gjennom sine tillitsvalgte, framsetter sine lønnskrav. Dette lønnskravet skal legges fram innen en bestemt dato.

- Det er viktig at du så tidlig som mulig blir enig med din tillitsvalgt når dette skal gjøres og hvem som skal ha kravet, sier rådgiver Martin Ølander i Akademikerforbundets sekretariatet. På en del arbeidsplasser har de utformet egne kravskjemaer som du skal bruke. Der det ikke finnes slike skjemaer, har Akademikerforbundet tilgjengelige kravskjemaer på sin hjemmeside: akademikerforbundet.no.

Stikkordsmessig kan vi peke ut følgende viktige momenter for våre medlemmer:

  • Ta kontakt med din lokale tillitsvalgt (er du usikker på hvem det er, kontakt forbundets sekretariat eller regionalt nivå).
  • Få vite dato for levering av lønnskrav.
  • Få gode råd om utforming av lønnskrav.

Det kan også være nyttig å be om en lønnssamtale med din nærmeste leder. Dette er noe du har rett til.
Alle skal få bistand: Alle medlemmer av Akademikerforbundet skal kunne bli representert av en tillitsvalgt ved årets lokale lønnsforhandlinger. - Det forutsetter at medlemmene tar tidlig kontakt med sine tillitsvalgte, slik at det blir et godt samspill og god koordinering i forkant av forhandlingene, understreker Martin Ølander. Dersom du ikke har tillitsvalgt, ta kontakt med sekretariatet.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as