Vedtekter for Akademikerforbundet

Vedtekter for Akademikerforbundet ble vedtatt på Landsmøte 17.-18. november 2022.

§  1   Navn og formål

1.1    Forbundets navn er Akademikerforbundet. Akademikerforbundet er en partipolitisk nøytral og landsomfattende arbeidstakerorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede.

1.2    Akademikerforbundet er tilsluttet hovedorganisasjonen Unio.   

1.3    Akademikerforbundet har som formål å

§  2   Medlemskap og kontingent

2.1    Personer med eksamen fra fullført utdanning tilsvarende minimum 3 års heltidsstudium fra norsk og/eller utenlandsk høgskole/universitet kan tas opp som medlem. Studenter kan tas opp som medlemmer. Arbeidstakere som går av med pensjon, kan beholde medlemskapet. Alle medlemmer i Akademikerforbundet er tilsluttet forbundet sentralt.  

2.1.1 Hovedvilkåret om 3 års høyere utdanning kan i spesielle tilfeller fravikes, og i vurderingen skal stillingens innhold og den enkeltes formål og realkompetanse vektlegges.

2.2    Hovedstyret kan gjennom retningslinjer fastsette nærmere rammer og bestemmelser for medlemsopptak av grupper.  

2.3    Medlemmer betaler en årskontingent som fastsettes av Landsmøtet. Pensjonister, ikke-yrkesaktive medlemmer og studentmedlemmer betaler redusert kontingent.

2.4    Nytt medlemskap gjelder fra den dato kontingent er betalt.

2.4.1 Hovedstyret kan gjennom retningslinjer fastsette nærmere rammer og bestemmelser for kontingentbetaling for medlemskap.  

2.5 Medlemmer av Akademikerforbundet plikter ved innmelding å oppgi personopplysninger som er relevante for Akademikerforbundet. Hovedstyret utarbeider retningslinjer for ivaretakelse av personvern.

2.6    Et medlem kan når som helst, unntatt under pågående tarifforhandlinger, mekling eller arbeidskonflikt, melde seg ut av Akademikerforbundet. Utmelding må skje skriftlig til forbundets sekretariat.

2.7    Hovedstyret fastsetter retningslinjer for kontingentinnkreving og opphør av medlemskap.      

2.8    Medlem som opptrer i strid med og/eller illojalt til Akademikerforbundets vedtekter, vedtak eller prinsipielle interesser eller opptrer til skade for forbundet kan ekskluderes av Hovedstyret. Regionene kan fremme forslag om eksklusjon. Eksklusjon kan ankes inn for Landsmøtet. Et ekskludert medlem forblir ekskludert i tiden fram til eksklusjonen kan prøves av Landsmøtet. Ekskluderte medlemmer kan senere bare gjenopptas etter vedtak i Hovedstyret.  

2.9    Hovedstyret kan, etter de samme regler som for eksklusjon etter § 2.8, suspendere medlemmer:
a) fra tillitsverv i forbundets organer og
b) fra verv som tillitsvalgt hos arbeidsgiver iht. lov- og avtaleverk.
Vedtak om suspensjon skal være tidsbegrenset. Suspensjon kan ankes inn for Landsmøtet.

2.10    Hovedstyret fastsetter nærmere retningslinjer og saksbehandlingsregler for vedtak om eksklusjon, suspensjon og skriftlig irettesettelse av medlemmer/tillitsvalgte.

§ 3    Organisasjonsstruktur  

3.1    Akademikerforbundet har følgende organisasjonsstruktur:

 

§ 4   Landsmøtet

4.1   Landsmøtet består av delegater valgt av regionenes årsmøter etter følgende fordeling:

    

medlemmer:

    delegater

         100-399

        «

   4         «

         400-699

        «

   5         «

         700-999

        «

   6         «

         1000-1499

        «

   7         «

         1500-1999

        «                  

   8         «

         Utover ovennevnte, tildeles hver region ytterligere en - 1 - delegat for hvert påbegynt intervall på 500 medlemmer. Regionenes representasjon avgjøres av antall betalende medlemmer pr. 1. januar det året ordinært Landsmøte holdes. Den enkelte regions stemmevekt er oppad begrenset til 49 % av antall representert på møtet.

4.2    Hver region har en - 1 - stemme per delegat i Landsmøtet.

4.3   Leder eller nestleder for fag- og interessegruppene har møte-, tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett, under Landsmøtet.  

4.4 Hovedstyrets medlemmer har møte-, tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett, i Landsmøtet.          

4.5    Generalsekretær har møte- og talerett i Landsmøtet.        

4.6    Landsmøtets ordfører har stemmerett bare i de tilfeller som er omtalt i vedtektenes § 5.4

§ 5    Landsmøtet - møtevirksomhet

5.1    Ordinært Landsmøte avholdes hvert tredje år innen utgangen av november og innkalles av Hovedstyret med fem - 5 - ukers varsel. Innkallingen skal inneholde møtets dagsorden med vedlegg av dokumenter til de saker som skal behandles, samt forslag til vedtak.

5.2    Ekstraordinært Landsmøte kan innkalles av Hovedstyret eller når en tredel - 1/3 - av Landsmøtets medlemmer skriftlig krever det. Ekstraordinært Landsmøte innkalles med minimum to - 2 - ukers varsel.

5.3    Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst to tredeler - 2/3 - av delegatene er representert ved tilstedeværelse eller ved fullmakt. Hvis Landsmøtet ikke er beslutningsdyktig, kan det etter tre uker og med en ukes varsel innkalles til nytt møte hvor de fremlagte saker blir å avgjøre uansett hvor mange delegater som er representert. Minst halvparten av regionene må være representert.

5.4    Beslutninger fattes med simpelt flertall hvis ikke annet er fastsatt i vedtektene, jf. §§ 16 og 17. Ved stemmelikhet har Landsmøtets ordfører stemmerett, og dennes stemme gir utslaget. Ordførers stemmerett gjelder ikke ved valg av organisasjonstillitsvalgte.

§ 6 Landsmøtets oppgaver

Landsmøtet skal:
6.1    Godkjenne innkallingen, velge referent, godkjenne forretningsorden og velge to - 2 - medlemmer blant delegatene til å undertegne protokollen.

6.2    Godkjenne Hovedstyrets beretninger og reviderte regnskaper.

6.3    Føre overordnet kontroll med at fattede vedtak i Akademikerforbundets organer blir gjennomført.

6.4    Godkjenne Hovedstyrets forslag til overordnede plan- og styringsdokumenter for kommende landsmøteperiode, herunder politisk plattform og økonomiplan.

6.5    Fastsette medlemskontingenter.

6.6    Fastsette Akademikerforbundets vedtekter.

6.7    Treffe vedtak i andre saker som er oppført på den utsendte dagsorden.

6.8    Velge Hovedstyre, herunder forbundsleder og nestleder samt minst tre, maksimum fem styremedlemmer, og fire varamedlemmer for disse. Alle valg skjer for tre år. Ved valgene skal det legges vekt på å få sammensatt et styre med bred økonomisk og faglig kompetanse og så vidt det er praktisk mulig skal det tas hensyn til tariffmessig spredning, samt geografisk og kjønnsmessig balanse i sammensetningen av Hovedstyret.

6.9    Velge revisor for Akademikerforbundet etter forslag fra Hovedstyret.

6.10  Velge valgkomité på fire - 4 - medlemmer som skal komme fra hver sin region og to - 2 - varamedlemmer. Valgkomitéen velger selv sin leder. Valgkomitéen foreslår kandidater til Hovedstyret, ordfører og varaordfører til Landsmøtet.   

6.11  Velge ordfører og varaordfører til Landsmøtet. Disse kan ikke samtidig representere noen region i Landsmøtet. Ordfører/varaordfører leder Landsmøtets forhandlinger og ivaretar den løpende kontakt mellom Landsmøtet og Hovedstyret mellom Landsmøtene.  Uten å intervenere i Hovedstyrets arbeid og beslutninger, skal ordfører/varaordfører holdes løpende orientert av Hovedstyret om Akademikerforbundets virksomhet. Ordfører/varaordfører skal samtidig med Hovedstyrets medlemmer motta innkallinger med dokumenter og protokoller til møter og seminarer. Hovedstyret kan konsultere og anmode ordføreren om bistand til å løse konflikter mellom organer og/eller medlemmer i Akademikerforbundet.

Ordfører/varaordfører har møte- og talerett i forbundets organer, og innsyn i organenes dokumenter.
 
6.12  Påse at Landsmøtets protokoll underskrives av ordfører, den valgte forbundsleder og to - 2 - delegater som er valgt til å undertegne protokollen, og paraferes av generalsekretær.

6.13  Protokollens innhold bekjentgjøres for Akademikerforbundets medlemmer på hensiktsmessig måte.

§ 7 Hovedstyret

7.1    Hovedstyret har overordnet ansvar for all virksomhet i Akademikerforbundet i perioden mellom Landsmøtene og trer i funksjon fra 1. januar det påfølgende år.

7.2    Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, herunder forbundsleder eller nestleder. Ved stemmelikhet har leder eller fungerende leder dobbeltstemme.   

7.3    Hovedstyret kan delegere myndighet til vedtektsfestede organer i enkeltsaker eller for et avgrenset tidsrom.

7.4    Hovedstyret holder møte når forbundsleder, nestleder eller tre - 3 - styremedlemmer krever det. Møteinnkalling og saksdokumenter sendes Landsmøtets ordfører.

7.5    Hovedstyrets forhandlinger og vedtak protokolleres. Protokollen sendes styremedlemmene, ordfører/varaordfører, regionlederne og eventuelt andre etter Hovedstyrets beslutning.

7.6    Hovedstyret oppnevner rådgivende utvalg og eventuelle andre komitéer/utvalg innenfor valgperioden etter behov og oppnevner medlemmer til disse.

7.7    Hovedstyret kan oppnevne et arbeidsutvalg blant Hovedstyrets medlemmer og fastsette retningslinjer for utvalgets oppgaver og myndighet.     

7.8    Leder i Studentutvalget og Seniorutvalget (med nestleder som vararepresentant) har møte- og talerett i Hovedstyret.

§ 8 Hovedstyrets oppgaver

8.1    Hovedstyret har instruksjonsmyndighet over alle Akademikerforbundets underliggende organisasjonsledd.

8.2    Hovedstyret organiserer selv sin virksomhet, og kan delegere deler av sin saksforberedelse og beslutningsmyndighet til arbeidsutvalget og/eller generalsekretær, eller andre vedtektsfestede organer.

8.3    Hovedstyret har overordnet arbeidsgiveransvar for sekretariatets ansatte. Hovedstyret har myndighet til å ansette og si opp generalsekretær og fastsetter dennes arbeidsavtale, arbeidsbeskrivelse/instruks og lønnsforhold.

8.4    Hovedstyret ivaretar Akademikerforbundets kontakt til og representasjon i Unios organer og med Unios øvrige medlemsorganisasjoner på sentralt nivå. Hovedstyret representerer Akademikerforbundet utad.

8.5    Hovedstyret kan delegere deler av den eksterne representasjon til sekretariatet eller til andre organer/utvalg nedsatt av Hovedstyret.

8.6    Hovedstyret forbereder og fremmer saker for Landsmøtet iht. vedtektene, herunder beretning og regnskap, forslag til økonomiplan for landsmøteperioden, samt overordnede plan- og styringsdokumenter for Akademikerforbundets virksomhet.

8.7    Hovedstyret forbereder og er ansvarlig for gjennomføring av møter i Politisk råd, jf. § 9.

8.8    Hovedstyret vedtar årsbudsjett med tiltaksplan.

8.9    Hovedstyret legger fram revidert årsregnskap og årsberetning til godkjenning i Landsmøtet eller til midlertidig godkjenning i Politisk råd de år det ikke avholdes ordinært Landsmøte.

8.10  Hovedstyret fastsetter retningslinjer for medlemsopptak iht. § 2, og godkjenner i tvilstilfeller opptak av nye medlemmer iht. §§ 2.1 og 2.1.1.

8.11  Hovedstyret oppretter og nedlegger regioner, samt fastsetter geografiske grenser for regionene. Rammer for dette kan gis av Landsmøtet.

8.12  Hovedstyret kan oppløse en regions styre dersom vedkommende region opptrer eller drives i strid med Akademikerforbundets vedtekter, retningslinjer, vedtak eller interesser. Hovedstyret kan oppløse et lokallags styre dersom dette opptrer eller drives i strid med Akademikerforbundets vedtekter, retningslinjer, vedtak eller interesser. Hovedstyret oppnevner ved oppløsning et midlertidig nytt styre inntil nyvalg kan foretas.

8.13  Hovedstyret kan gjennom vedtekter, reglement og/eller enkeltvedtak delegere ansvar og arbeidsoppgaver til underliggende organer/utvalg og generalsekretær i Akademikerforbundet.

8.14  Hovedstyret har ansvar for at virksomheten i organer/utvalg og sekretariatet blir utført iht. gjeldende planer, økonomiske rammer, retningslinjer og regler.  

8.15  Hovedstyret utarbeider/godkjenner retningslinjer for organer/utvalg og driften av disse.   

8.16  Hovedstyret fastsetter økonomisk tilskudd til virksomheten i organer/utvalg.

8.17  Hovedstyret godkjenner eller forkaster forslag til tariffavtaler der Akademikerforbundet er part.

8.18  Hovedstyret kan utnevne personer som har hatt særlig betydning for Akademikerforbundet til æresmedlemmer etter statutter fastsatt av Hovedstyret. 

§ 9 Politisk råd

9.1 a. Politisk råd treffer vedtak i definerte saker i landsmøteperioden, jf. 9.6.  
 
b. Politisk råd er arena for den løpende politiske, fagpolitiske og organisatoriske debatt i Akademikerforbundet, og er som sådan forbundets «politiske verksted». Hovedstyret kan fastsette retningslinjer for Politisk råd.  

9.2     Politisk råd møtes normalt en gang i året, og ellers etter behov. Politisk råd innkalles av Hovedstyret. Forbundsleder leder møtene. 

9.3    Hovedstyret beslutter, etter forslag fra bl.a. regionlederne, hvilke saker/temaer som skal drøftes/behandles i hvert enkelt møte.

9.4 Når politisk råd treffer vedtak, jf. 9.1 a og 9.5, er regionlederne samt ytterligere inntil fire representanter fra hver region stemmeberettiget.

Ordfører, varaordfører og Hovedstyret, samt generalsekretær har møte-, tale- og forslagsrett.

9.5    Representantene fra hver region oppnevnes av det enkelte regionstyre og bør fortrinnsvis være medlem i regionstyret eller leder for et lokallag i regionen. Regionrepresentantene, med unntak av regionleder, kan oppnevnes for hele valgperioden eller deler av denne.  

9.6    Politisk råd treffer vedtak i følgende saker: 

§ 10 Rådgivende utvalg

10.1  Rådgivende utvalg oppnevnes av Hovedstyret og er rådgivende for Hovedstyret i saker som angår de respektive tariff- og/eller interesseområder.

10.2 Hovedstyret fastsetter antall medlemmer, funksjonstid, retningslinjer og arbeidsoppgaver for de rådgivende utvalg.

§ 11 Regioner

11.1  Regioner er Akademikerforbundets regionale organisasjonsnivå og dekker ett bestemt geografisk område.
Medlemmer som blir pensjonister, velger selv om de vil tilhøre den regionen de har arbeidet i, eller den regionen de bor i.

11.2  Regionenes organisering og virksomhet fastsettes gjennom retningslinjer gitt av Hovedstyret og innenfor rammene av Akademikerforbundets overordnede plan- og styringsdokumenter.

11.3  Regionenes virksomhet finansieres innenfor årlige budsjettrammer fastsatt av Hovedstyret, og ved egen aktivitet.

11.4  En region skal til enhver tid opptre iht. Akademikerforbundets vedtekter, retningslinjer, vedtak og interesser.

11.5  Regionene rapporterer til Hovedstyret.

11.6 Regionene oppnevner delegater til Landsmøte, jf. § 4.

§ 12 Landsdekkende lag og lokallag

12.1  Akademikerforbundet har to ulike inndelinger. Landsdekkende lag og lokallag.  
Landsdekkende lag kan opprettes med godkjennelse av Hovedstyret i virksomheter som er landsdekkende.  
Lokallag er Akademikerforbundets lokale organisasjonsledd. Akademikerforbundets medlemmer i en virksomhet eller på en arbeidsplass utgjør et lokallag. Lokallag kan være regionoverskridende.  

I virksomheter med flere enheter (etater, bydeler, bedrifter, divisjoner o.l) hvor det er opprettet landsdekkende lag eller lokallag, kan det i tillegg etableres avdelinger og underavdelinger som organisatorisk vil være underlagt vedk. landsdekkende lag eller lokallag.

12.2  Hovedstyret vedtar retningslinjer for landsdekkende lag og lokallag.

12.3  Et landsdekkende lag eller lokallag skal til enhver til opptre iht. Akademikerforbundets vedtekter, retningslinjer, vedtak og interesser.

12.4  Landsdekkende lag rapporterer til Hovedstyret.  
 
Lokallag rapporterer til regionen. For regionoverskridende lokallag fastsetter Hovedstyret rapporteringsrutiner.

§ 13 Studentlag

13.1  Studentlag kan etableres ved studiesteder der utdanningen gir rett til medlemskap i Akademikerforbundet, jf. § 2, og omfatter Akademikerforbundets medlemmer på studiestedet.

13.2  Studentlag organiseres i den region studiestedet ligger.

13.3  Studentlag har ingen selvstendig representasjon til Akademikerforbundets vedtektsfestede organer, men arbeider organisatorisk innenfor regionen og rapporterer til denne.

13.4  Hovedstyret kan fastsette retningslinjer for etablering, drift og finansiering av studentlag.  

13.5 Studentlag skal til enhver tid opptre iht. Akademikerforbundets vedtekter, retningslinjer, vedtak og interesser.

§ 14 Fag- og interessegrupper

14.1  Hovedstyret kan godkjenne opprettelse av fag- og interessegrupper der medlemmer i Akademikerforbundet har sammenfallende faglige eller fagpolitiske interesser utover eget arbeidssted. Slike grupper kommer ikke til erstatning for andre organisatoriske ledd, og har ingen selvstendig funksjon i Akademikerforbundets organisasjonsstruktur eller representasjon i Akademikerforbundets vedtektsfestede organer.  

14.2  Hovedstyret vedtar retningslinjer for fag- og interessegrupper i Akademikerforbundet.

14.3  Organisasjonsfaglige og tariffpolitiske spørsmål reises av medlemmene gjennom de organisatoriske ledd jf. § 3.

14.4 Fag- og interessegrupper skal til enhver tid opptre iht. Akademikerforbundets vedtekter, retningslinjer, vedtak og interesser.

§ 15 Sekretariatet

15.1  Forbundets sekretariat ledes av generalsekretær.

15.2  Generalsekretær har ansvar for saksbehandling med innstilling i alle saker som legges frem for Hovedstyret til behandling.

15.3 Generalsekretær er ansvarlig for å følge opp saker vedtatt av Hovedstyret.

15.4 Generalsekretær er ansvarlig for at sekretariatet drives i samsvar med gjeldende lover og styringsdokumenter.

15.5  Generalsekretær meddeles prokura.

§ 16 Endring av vedtektene

16.1  Forslag om endring av vedtektene skal sendes inn skriftlig til Hovedstyret senest tre måneder før Landsmøtet. Hovedstyret oversender endringsforslag med sine kommentarer til regionene for uttalelse, før Hovedstyrets forslag til vedtektsendring sendes Landsmøtet samtidig med innkalling og sakliste.

16.2  Vedtektsendring krever to tredeler -2/3- av de avgitte stemmer i Landsmøtet.

16.3  Dersom Hovedstyret enstemmig anser det nødvendig, kan forslag om vedtektsendringer behandles av Landsmøtet ved å fravike foranstående prosessuelle bestemmelser. Vedtektsendring krever også i et slikt tilfelle to tredeler -2/3- av de avgitte stemmer i Landsmøtet.

§ 17 Oppløsning

17.1  Ved oppløsning av regioner tilfaller eventuelle midler Akademikerforbundet.

17.2  Forslag om oppløsning av Akademikerforbundet behandles som forslag om vedtektsendring, men krever to tredeler -2/3- av Landsmøtets samlede delegattall (jf. § 4.1) ved to på hverandre følgende Landsmøter for å bli endelig vedtatt.

17.3  Ved oppløsning vedtar Landsmøtet med simpelt flertall hvordan Akademikerforbundets midler skal anvendes.



 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as