Vedtekter for Akademikerforbundet ble vedtatt på Landsmøte 14.-15. november 2019.

§  1   Navn og formål

1.1    Forbundets navn er Akademikerforbundet. Akademikerforbundet er en partipolitisk nøytral og landsomfattende arbeidstakerorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede.

1.2    Akademikerforbundet er tilsluttet hovedorganisasjonen Unio.   

1.3    Akademikerforbundet har som formål å

§  2   Medlemskap og kontingent

2.1    Personer med eksamen fra fullført utdanning tilsvarende minimum 3 års heltidsstudium fra norsk og/eller utenlandsk høgskole/universitet kan tas opp som medlem. Studenter kan tas opp som medlemmer. Arbeidstakere som går av med pensjon, kan beholde medlemskapet. Alle medlemmer i Akademikerforbundet er tilsluttet forbundet sentralt.  

2.2    Hovedstyret kan gjennom retningslinjer fastsette nærmere rammer og bestemmelser for medlemsopptak.  

2.3    Medlemmer betaler en årskontingent som fastsettes av landsmøtet. Pensjonister, ikke-yrkesaktive medlemmer og studentmedlemmer betaler redusert kontingent.

2.4    Nytt medlemskap gjelder fra den dato kontingent er betalt.

2.5 Medlemmer av Akademikerforbundet plikter ved innmelding å oppgi personopplysninger som er relevante for Akademikerforbundet. Hovedstyret utarbeider retningslinjer for ivaretakelse av personvern.

2.6    Et medlem kan når som helst, unntatt under pågående tarifforhandlinger, mekling eller arbeidskonflikt, melde seg ut av Akademikerforbundet. Utmelding må skje skriftlig til forbundets sekretariat.

2.7    Hovedstyret fastsetter retningslinjer for kontingentinnkreving og opphør av medlemskap.      

2.8    Medlem som opptrer i strid med og/eller illojalt til Akademikerforbundets vedtekter, vedtak eller prinsipielle interesser eller opptrer til skade for forbundet kan ekskluderes av hovedstyret. Regionene kan fremme forslag om eksklusjon. Eksklusjon kan ankes inn for landsmøtet. Et ekskludert medlem forblir ekskludert i tiden fram til eksklusjonen kan prøves av landsmøtet. Ekskluderte medlemmer kan senere bare gjenopptas etter vedtak i hovedstyret.  

2.9    Hovedstyret kan, etter de samme regler som for eksklusjon etter § 2.8, suspendere medlemmer:
a) fra tillitsverv i forbundets organer og
b) fra verv som tillitsvalgt hos arbeidsgiver iht. lov- og avtaleverk.
Vedtak om suspensjon skal være tidsbegrenset. Suspensjon kan ankes inn for landsmøtet.

2.10    Hovedstyret fastsetter nærmere retningslinjer og saksbehandlingsregler for vedtak om eksklusjon, suspensjon og skriftlig irettesettelse av medlemmer/tillitsvalgte.

2.11    Personer som har hatt særlig betydning for Akademikerforbundet kan av hovedstyret utnevnes til æresmedlemmer etter kriterier fastsatt av hovedstyret. 

§ 3    Organisasjonsstruktur  

3.1    Akademikerforbundet har følgende organisasjonsstruktur:

 

§ 4   Landsmøtet

4.1   Landsmøtet består av delegater valgt av regionenes årsmøter etter følgende fordeling:

    

medlemmer:

    delegater

         100-399

        «

   4         «

         400-699

        «

   5         «

         700-999

        «

   6         «

         1000-1499

        «

   7         «

         1500-1999

        «                  

   8         «

         Utover ovennevnte, tildeles hver region ytterligere en - 1 - delegat for hvert påbegynt intervall på 500 medlemmer. Regionenes representasjon avgjøres av antall betalende medlemmer pr. 1. januar det året ordinært landsmøte holdes. Den enkelte regions stemmevekt er oppad begrenset til 49 % av antall representert på møtet.

4.2    Hver region har en - 1 - stemme per delegat i landsmøtet.

4.3    Hovedstyrets medlemmer har møte-, tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett, i landsmøtet.          

4.4    Generalsekretær har møte- og talerett i landsmøtet.        

4.5    Landsmøtets ordfører har stemmerett bare i de tilfeller som er omtalt i vedtektenes § 5.4

§ 5    Landsmøtet - møtevirksomhet

5.1    Ordinært landsmøte avholdes hvert tredje år innen utgangen av november og innkalles av hovedstyret med fem - 5 - ukers varsel. Innkallingen skal inneholde møtets dagsorden med vedlegg av dokumenter til de saker som skal behandles, samt forslag til vedtak.

5.2    Ekstraordinært landsmøte kan innkalles av hovedstyret eller når en tredel - 1/3 - av landsmøtets medlemmer skriftlig krever det. Ekstraordinært landsmøte innkalles med minimum to - 2 - ukers varsel.

5.3    Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst to tredeler - 2/3 - av delegatene er representert ved tilstedeværelse eller ved fullmakt. Hvis landsmøtet ikke er beslutningsdyktig, kan det etter tre uker og med en ukes varsel innkalles til nytt møte hvor de fremlagte saker blir å avgjøre uansett hvor mange delegater som er representert. Minst halvparten av regionene må være representert.

5.4    Beslutninger fattes med simpelt flertall hvis ikke annet er fastsatt i vedtektene, jf. §§ 16 og 17. Ved stemmelikhet har landsmøtets ordfører stemmerett, og dennes stemme gir utslaget. Ordførers stemmerett gjelder ikke ved valg av organisasjonstillitsvalgte.


§ 6    Landsmøtets oppgaver

         Landsmøtet skal:
6.1    Godkjenne innkallingen, velge referent, godkjenne forretningsorden og velge to - 2 - medlemmer blant delegatene til å undertegne protokollen.

6.2    Godkjenne hovedstyrets beretninger og reviderte regnskaper.

6.3    Føre overordnet kontroll med at fattede vedtak i Akademikerforbundets organer blir gjennomført.

6.4    Godkjenne hovedstyrets forslag til overordnede plan- og styringsdokumenter for kommende landsmøteperiode, herunder politisk plattform og økonomiplan.

6.5    Fastsette medlemskontingenter.

6.6    Fastsette Akademikerforbundets vedtekter.

6.7    Treffe vedtak i andre saker som er oppført på den utsendte dagsorden.

6.8    Velge hovedstyre, herunder forbundsleder og nestleder samt minst tre, maksimum fem styremedlemmer, og fire varamedlemmer for disse. Alle valg skjer for tre år. Ved valgene skal det legges vekt på å få sammensatt et styre med bred økonomisk og faglig kompetanse og så vidt det er praktisk mulig skal det tas hensyn til tariffmessig spredning, samt geografisk og kjønnsmessig balanse i sammensetningen av hovedstyret.

6.9    Godkjenne revisor for Akademikerforbundet og regionene etter forslag fra hovedstyret.

6.10  Velge valgkomité på fire - 4 - medlemmer som skal komme fra hver sin region og to - 2 - varamedlemmer. Valgkomitéen velger selv sin leder. Valgkomitéen foreslår kandidater til hovedstyret, ordfører og varaordfører til landsmøtet.   

6.11  Velge ordfører og varaordfører til landsmøtet. Disse kan ikke samtidig representere noen region i landsmøtet. Ordfører/varaordfører leder landsmøtets forhandlinger og ivaretar den løpende kontakt mellom landsmøtet og hovedstyret mellom landsmøtene.  Uten å intervenere i hovedstyrets arbeid og beslutninger, skal ordfører holdes løpende orientert av hovedstyret om Akademikerforbundets virksomhet. Hovedstyret kan konsultere og anmode ordføreren om bistand til å løse konflikter mellom organer og/eller medlemmer i Akademikerforbundet.

6.12  Påse at landsmøtets protokoll underskrives av ordfører, den valgte forbundsleder og to - 2 - delegater som er valgt til å undertegne protokollen, og paraferes av generalsekretær.

6.13  Protokollens innhold bekjentgjøres for Akademikerforbundets medlemmer på hensiktsmessig måte.

§ 7    Hovedstyret

7.1    Hovedstyret har overordnet ansvar for all virksomhet i Akademikerforbundet i perioden mellom landsmøtene og trer i funksjon fra 1. januar det påfølgende år.

7.2    Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede, herunder forbundsleder eller nestleder. Ved stemmelikhet har leder eller fungerende leder dobbeltstemme.   

7.3    Hovedstyret kan delegere myndighet til vedtektsfestede organer i enkeltsaker eller for et avgrenset tidsrom.

7.4    Hovedstyret holder møte når forbundsleder, nestleder eller tre - 3 - styremedlemmer krever det. Møteinnkalling og saksdokumenter sendes landsmøtets ordfører.

7.5    Hovedstyrets forhandlinger og vedtak protokolleres. Protokollen sendes styremedlemmene, ordfører, regionlederne og eventuelt andre etter hovedstyrets beslutning.

7.6    Hovedstyret oppnevner rådgivende utvalg og eventuelle andre komitéer/utvalg innenfor valgperioden etter behov og oppnevner medlemmer til disse.

7.7    Hovedstyret kan oppnevne et arbeidsutvalg blant hovedstyrets medlemmer og fastsette retningslinjer for utvalgets oppgaver og myndighet.     

7.8    Leder av studentlaget (med nestleder som vararepresentant) har møte- og talerett i Hovedstyret.

§  8   Hovedstyrets oppgaver

8.1    Hovedstyret har instruksjonsmyndighet over alle Akademikerforbundets organisasjonsledd.

8.2    Hovedstyret organiserer selv sin virksomhet, og kan delegere deler av sin saksforberedelse og beslutningsmyndighet til arbeidsutvalget og/eller generalsekretær, eller andre vedtektsfestede organer.

8.3    Hovedstyret har overordnet arbeidsgiveransvar for sekretariatets ansatte. Hovedstyret har myndighet til å ansette og si opp generalsekretær og fastsetter dennes arbeidsavtale, arbeidsbeskrivelse/instruks og lønnsforhold.

8.4    Hovedstyret ivaretar Akademikerforbundets kontakt til og representasjon i Unios organer og med Unios øvrige medlemsorganisasjoner på sentralt nivå. Hovedstyret representerer Akademikerforbundet utad.

8.5    Hovedstyret kan delegere deler av den eksterne representasjon til sekretariatet eller til andre organer/utvalg nedsatt av hovedstyret.

8.6    Hovedstyret forbereder og fremmer saker for landsmøtet iht. vedtektene, herunder beretning og regnskap, forslag til økonomiplan for landsmøteperioden, samt overordnede plan- og styringsdokumenter for Akademikerforbundets virksomhet.

8.7    Hovedstyret forbereder og er ansvarlig for gjennomføring av møter i Politisk råd, jf. § 9.

8.8    Hovedstyret vedtar årsbudsjett med tiltaksplan.

8.9    Hovedstyret legger fram revidert årsregnskap og årsberetning til godkjenning i landsmøtet eller til midlertidig godkjenning i Politisk råd de år det ikke avholdes ordinært landsmøte.

8.10  Hovedstyret fastsetter retningslinjer for medlemsopptak iht. § 2, og godkjenner i tvilstilfeller opptak av nye medlemmer iht. § 2.1.

8.11  Hovedstyret kan opprette og nedlegge regioner iht. rammer gitt av landsmøtet.

8.12  Hovedstyret kan oppløse en regions styre dersom vedkommende region opptrer eller drives i strid med Akademikerforbundets vedtekter, retningslinjer, vedtak eller interesser. Hovedstyret kan oppløse et lokallags styre dersom dette opptrer eller drives i strid med Akademikerforbundets vedtekter, retningslinjer eller interesser. Hovedstyret oppnevner i så tilfelle et midlertidig nytt styre inntil nyvalg kan foretas.

8.13  Hovedstyret kan gjennom vedtekter, reglement og/eller enkeltvedtak delegere ansvar og arbeidsoppgaver til underliggende organer/utvalg og generalsekretær i Akademikerforbundet.

8.14  Hovedstyret har ansvar for at virksomheten i organer/utvalg og sekretariatet blir utført iht. gjeldende planer, økonomiske rammer, retningslinjer og regler.  

8.15  Hovedstyret utarbeider/godkjenner retningslinjer for organer/utvalg og driften av disse.   

8.16  Hovedstyret fastsetter økonomisk tilskudd til virksomheten i organer/utvalg.

8.17  Hovedstyret godkjenner eller forkaster forslag til tariffavtaler der Akademikerforbundet er part.

8.18  Hovedstyret utnevner personer som har hatt særlig betydning for Akademikerforbundet til æresmedlemmer, jf. § 2.8.

§  9   Politisk råd

9.1    Politisk råd som besluttende organ er sammensatt av hovedstyrets medlemmer, lederne for de rådgivende utvalg, regionlederne samt ytterligere inntil fire representanter fra hver region, alle med stemmerett i de saker som det skal treffes vedtak i, jf. § 9.3.

9.2    Representantene fra hver region oppnevnes av det enkelte regionstyre og bør fortrinnsvis være medlem i regionstyret eller leder for et lokallag i regionen. Regionrepresentantene, med unntak av regionleder, kan oppnevnes for hele valgperioden eller deler av denne. Ordfører og varaordfører, samt generalsekretær har møte-, tale- og forslagsrett i Politisk råd.

9.3    Politisk råd treffer vedtak i følgende saker:

9.4     Politisk råd er arena for den løpende politiske, fagpolitiske og organisatoriske debatt i Akademikerforbundet, og er som sådan forbundets ”politiske verksted”.  En nærmere spesifisering av Politisk råds oppgaver fastsettes av hovedstyret gjennom retningslinjer.                                       

9.5     Hovedstyret beslutter, etter forslag fra bl.a. regionlederne, hvilke saker/temaer som skal drøftes/behandles i hvert enkelt møte.  

9.6     Politisk råd møtes normalt en gang i året, og ellers etter behov. Politisk råd innkalles av hovedstyret. Forbundsleder leder møtene.    

§ 10  Rådgivende utvalg

10.1  Rådgivende utvalg oppnevnes av hovedstyret og er rådgivende organer for hovedstyret i saker som angår de respektive tariff- og/eller interesseområder.
         Akademikerforbundet har følgende vedtektsfestede rådgivende utvalg:

10.2  De rådgivende utvalgene oppnevnes av hovedstyret.

10.3  Hovedstyret fastsetter antall medlemmer,  funksjonstid, retningslinjer og arbeidsoppgaver for de rådgivende utvalg.

§ 11  Regioner

11.1  Regioner er Akademikerforbundets regionale organisasjonsnivå og dekker ett bestemt geografisk område. Hovedstyret gis fullmakt til å fastsette antall regioner og deres geografiske grenser.

11.2  Regionenes organisering og virksomhet fastsettes gjennom retningslinjer gitt av hovedstyret og innenfor rammene av Akademikerforbundets overordnede plan- og styringsdokumenter.

11.3  Regionenes virksomhet finansieres innenfor årlige budsjettrammer fastsatt av hovedstyret, og ved egen aktivitet.

11.4  En region skal til enhver tid opptre iht. Akademikerforbundets vedtekter, retningslinjer og interesser.

11.5  Regionene rapporterer til hovedstyret.

11.6 Regionene oppnevner delegater til Landsmøte, jf. § 4.

§ 12  Lokallag

12.1  Lokallag er Akademikerforbundets lokale organisasjonsledd. Akademikerforbundets medlemmer i en virksomhet eller på en arbeidsplass utgjør et lokallag. I virksomheter med flere enheter (etater, bydeler, bedrifter o.l) hvor det er opprettet lokallag i Akademikerforbundet, kan det i tillegg etableres avdelinger som organisatorisk vil være underlagt vedk. lokallag.

12.2  Hovedstyret kan gi nærmere retningslinjer for etablering, godkjenning, drift og finansiering av lokallag og avdelinger.

12.3  Et lokallag eller en avdeling skal til enhver til opptre iht. Akademikerforbundets vedtekter, retningslinjer og interesser.

12.4  Lokallag rapporterer til regionen. Landsdekkende lokallag rapporterer til hovedstyret.

§ 13  Studentlag

13.1  Hovedstyret kan godkjenne opprettelse av studentlag. Studentlag kan etableres ved studiesteder der utdanningen gir rett til medlemskap i Akademikerforbundet, jf. § 2, og omfatter Akademikerforbundets medlemmer på studiestedet.

13.2  Studentlag organiseres i den region studiestedet ligger.

13.3  Studentlag har ingen selvstendig representasjon til Akademikerforbundets vedtektsfestede organer, men arbeider organisatorisk innenfor regionen og rapporterer til denne.

13.4  Hovedstyret kan fastsette retningslinjer for etablering, drift og finansiering av studentlag.  

13.5 Studentlag skal til enhver tid opptre iht. Akademikerforbundets vedtekter, retningslinjer og interesser.

§ 14. Fag- og interessegrupper mv.

14.1  Hovedstyret kan godkjenne opprettelse av fag- og interessegrupper eller nettverk der medlemmer i Akademikerforbundet har sammenfallende faglige eller fagpolitiske interesser utover eget arbeidssted/lokallag eller region. Slike grupper kommer ikke til erstatning for lokallag eller regioner, og har ingen selvstendig funksjon i Akademikerforbundets organisasjonsstruktur eller representasjon i Akademikerforbundets vedtektsfestede organer. Medlemmer i slike grupper arbeider organisatorisk innenfor sine respektive lokallag og regioner, eller er landsdekkende.

14.2  Hovedstyret kan gi nærmere retningslinjer for fag- og interessegrupper eller nettverk i Akademikerforbundet.

14.3  Organisasjonsfaglige og tariffpolitiske spørsmål reises av medlemmene gjennom de organisatoriske ledd jf. § 3.

14.4 Fag- og interessegrupper skal til enhver tid opptre iht. Akademikerforbundets vedtekter, retningslinjer og interesser.

§ 15  Sekretariatet

15.1  Forbundets sekretariat ledes av generalsekretær.

15.2  Generalsekretær har ansvar for saksbehandling med innstilling i alle saker som legges frem for hovedstyret til behandling.

15.3 Generalsekretær er ansvarlig for å følge opp saker vedtatt av hovedstyret.

15.4 Generalsekretær er ansvarlig for at sekretariatet drives i samsvar med gjeldende lover og styringsdokumenter.

15.5  Generalsekretær meddeles prokura.

§  16 Endring av vedtektene

16.1  Forslag om endring av vedtektene skal sendes inn skriftlig til hovedstyret senest tre måneder før landsmøtet. Hovedstyret oversender endringsforslag med sine kommentarer til regionene for uttalelse, før hovedstyrets forslag til vedtektsendring sendes landsmøtet samtidig med innkalling og sakliste.

16.2  Vedtektsendring krever to tredeler -2/3- av de avgitte stemmer i landsmøtet.

16.3  Dersom hovedstyret enstemmig anser det nødvendig, kan forslag om vedtektsendringer behandles av landsmøtet ved å fravike foranstående prosessuelle bestemmelser. Vedtektsendring krever også i et slikt tilfelle to tredeler -2/3- av de avgitte stemmer i landsmøtet.

 § 17  Oppløsning

17.1  Ved oppløsning av regioner tilfaller eventuelle midler Akademikerforbundet.

17.2  Forslag om oppløsning av Akademikerforbundet behandles som forslag om vedtektsendring, men krever to tredeler -2/3- av landsmøtets samlede delegattall (jf. § 4.1) ved to på hverandre følgende landsmøter for å bli endelig vedtatt.

17.3  Ved oppløsning vedtar landsmøtet med simpelt flertall hvordan Akademikerforbundets midler skal anvendes.

  

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as