Akademikerforbundet og mellomoppgjøret 2023

Utdanning og kompetanse skal lønne seg – nå er det utdanningsgruppenes tur!

Arbeidsgivere i stat, kommuner og helseforetak har et spesielt ansvar for rekruttering og lønnsnivå for sine egne ansatte. Flere av utdanningsgruppene har lavt lønnsnivå og store lønnsmessige etterslep, dette må rettes opp! Handlingsrommet i frontfagsmodellen må utnyttes og utdanningsgruppene må få sin andel.

Enkelte yrkesgrupper med høyere utdannelse også i privat sektor er svært lavt lønnet. Disse gruppene må sikres et anstendig lønnsnivå som gjenspeiler utdannelsesnivå.

Akademikerforbundets lønnspolitikk for 2023-25:

Utdanning, kompetanse, ansvar og risiko skal verdsettes lønnsmessig i alle sektorer. Alle medlemmer skal sikres en lønnsutvikling i takt med verdiskapningen i samfunnet.

Akademikerforbundet skal arbeide for:

 • At lønns- og arbeidsvilkår for universitets- og høyskoleutdannede i offentlig sektor gjøres konkurransedyktig sammenlignet med tilsvarende grupper i privat sektor.
 • Lik lønn for arbeid med likt innhold og kompetansekrav for å kunne rekruttere og beholde arbeidstakere, uavhengig av sektor.
 • Å sikre medlemmene reallønnsvekst, fortrinnsvis gjennom generelle prosentvise tillegg. Det skal avsettes midler for lønnsøkning som forhandles lokalt.
 • Etablering av tariffavtaler i områdene Akademikerforbundet har tilstrekkelig antall medlemmer.

Tallenes tale

Den endelige rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) viser at den gjennomsnittlige årslønnsveksten i NHO-bedrifter i industrien var 4 prosent i 2022. Det er 0,3 prosent mer enn den kommuniserte rammen på 3,7 prosent fra frontfaget. For industrifunksjonærer var årslønnsveksten for 2022 på 4,9 prosent. Det er hele 1,2 prosent mer enn det som var anslaget fra frontfaget. Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene anslår en konsumprisvekst på 4,9 prosent i 2023.


Etterslepet fra de siste tre årene må kompenseres!

Det må gis full kompensasjon for mindrelønnsutviklingen fra 2020, 2021 og 2022 som fremgår av TBUs tall. Videre må lønnsveksten kompensere for prisveksten i 2021 og 2022.

 Unios overordnede føringer for dette oppgjøret: 

 • Den kraftige reallønnsnedgangen kan ikke fortsette. Lønnsoppgjøret i 2023 må sikre reallønnsvekst for våre medlemmer.
 • Offentlig sektor må, på samme måte som privat sektor, bruke lønn som virkemiddel for å rekruttere og beholde nødvendig kompetanse.
 • Rammeanslaget fra frontfaget må ikke brukes som et tak for lønnsdannelsen i offentlig sektor i 2023. Etterslep må vurderes i de enkelte tariffområder.  

Viktige datoer i oppgjøret 2023 

Mars

 • Oppstart forhandlinger i frontfaget 27. mars

April

 • Spekter A-dels forhandlinger blant annet vedr. frister for B-dels forhandlinger 24. april
 • Forhandlingsstart KS 27. april
 • Forhandlingsstart stat 27. april
 • Forhandlingsstart Oslo kommune 27. april

Mai 

 • Meklingsfrist for eventuell mekling i stat, KS og Oslo kommune 24. mai
 • Forhandlingsstart Samfunnsbedriftene Bedriftsavtalen - Hovedtariffavtale for selvstendige bedrifter i kommunal sektor 9.-10. mai, alternativ dato 6.-7. juni.  
 • Forhandlingsstart Samfunnsbedriftene Energiavtale 2 den 30. mai. 

Juni 

 • Frist for avslutning av B-dels forhandlinger i Spekter område 10 den 9. juni.
 • Forhandlingsstart KA 15. juni, alternativ dato 31. august
 • Forhandlingsstart Virke HUK-området 19.-20. juni, alternativ dato 11.-12. september

/share/mime/48/pdf.png Akademikerforbundet krav 2023 stat
(akademikerforbundet-krav-2023-stat.pdf, 189kB)

/share/mime/48/pdf.png Akademikerforbundet krav 2023 KS
(akademikerforbundet-krav-ks-2023.pdf, 214kB)

/share/mime/48/pdf.png Akademikerforbundet krav 2023 Oslo kommune
(akademikerforbundet-krav-oslo-kommune-2023.pdf, 184kB)

/share/mime/48/pdf.png Akademikerforbundet krav 2023 Spekter
(akademikerforbundet-krav-spekter-2023.pdf, 197kB)
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as