Fortrinnsrett for deltidsansatte

Etter 1. januar 2023 ble fortrinnsretten for deltidsansatte utvidet. I hvilke tilfeller har deltidsansatte fortrinnsrett, og gjelder dette også for midlertidig deltidsansatte?

En deltidsansatt er en person som har avtalt arbeidstid som er lavere enn normal arbeidstid i det aktuelle yrket, for eksempel dersom vedkommende arbeider 50 prosent. Fortrinnsrett innebærer at du har rett på en stilling fremfor andre personer.

Fortrinnsrett for utvidet stilling

Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling i virksomheten fremfor at arbeidsgiver foretar en ny ansettelse utenfor virksomheten eller innleie av arbeidskraft. Fortrinnsretten kan også gjelde for en del av stillingen. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 14-3 (1). Bestemmelsen gjelder imidlertid kun for fast ansatte.

Videre har også deltidsansatte fortrinnsrett til ekstravakter og lignende i virksomheten, fremfor at vaktene tilbys tilkallingsvikarer eller innleid arbeidskraft. Likevel kan arbeidsgiver, etter drøfting med tillitsvalgt, avgrense virkeområdet for utøvelsen av fortrinnsretten til ekstravakter til å ikke gjelde hele virksomheten. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 14-3 (2).

Kvalifikasjoner og forutsetninger

Fortrinnsretten forutsetter at den ansatte er kvalifisert og at utøvelsen av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlig ulempe for virksomheten. Hva gjelder hvorvidt den ansatte er kvalifisert for stillingen, må det foretas en vurdering med hensyn til både faglige og personlige forutsetninger. Det er tilstrekkelig at kvalifikasjonene ligger på det som må anses som gjennomsnittlig for stillingen. I tillegg gjelder dette for stillinger som har om lag de samme arbeidsoppgavene som den deltidsansatte allerede utfører, og ikke enhver stilling den ansatte kan tenkes å være kvalifisert for.

I en situasjon der to eller flere deltidsansatte har fortrinnsrett til samme stilling, står arbeidsgiver i utgangspunktet fritt til å prioritere. Prioriteringen må imidlertid ikke stride mot diskrimineringslovgivningen og tariffavtalen.

Les også: Hva innebærer hovedtariffavtalen i staten for deg som arbeidstaker?

Det kan også være greit å være oppmerksom på at deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger.

Fortrinnsrett til ny ansettelse

En ansatt som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold har fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet dersom den ansatte er kvalifisert for stillingen. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 14-2 (1). Dette gjelder dersom en har vært ansatt i virksomheten i til sammen minst 12 måneder de siste 2 årene.  

Fortrinnsretten ved oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold går foran deltidsansattes fortrinnsrett til utvidelse av stilling. Imidlertid har deltidsansatte prioritet foran midlertidig ansatte ved spørsmål om ny ansettelse.

Midlertidig deltidsansatt

En midlertidig ansatt er en arbeidstaker som kun er ansatt i en tidsbegrenset periode. Hovedregelen er at man skal ansettes fast, men i visse tilfeller åpner arbeidsmiljøloven for at arbeidsgiver kan ansette noen midlertidig.

Les også: Har du vært vikar i tre år? Da får du fast ansettelse

Deltidsansatte som er ansatt midlertidig har ikke fortrinnsrett til nye utvidede stillinger på samme måte som fast deltidsansatte. Midlertidig ansatte som har vært ansatt i virksomheten i til sammen minst 12 måneder de siste to årene (med unntak av vikarer), har fortrinnsrett til ny ansettelse, dersom den ansatte på grunn av virksomhetens forhold ikke får fortsatt ansettelse. Midlertidig deltidsansatte har fortrinnsrett til ekstravakter og lignende fremfor at arbeidsgiver ansetter eller leier inn arbeidstakere til dette arbeidet.

Det kan også være greit å være oppmerksom på at det også finnes egne bestemmelser i arbeidsmiljøloven (§ 14-9 (7)) for når midlertidig ansatte skal anses som fast ansatt.  

Har du flere spørsmål angående fortrinnsrett eller dine rettigheter som deltidsansatt? Kontakt en av våre rådgivere eller besøk vårt hjelpesenter for mer informasjon.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as