Guide til sommerjobb

Kjære studentmedlem!

Er du en av de mange som skal jobbe hele eller deler av ferien i sommer? Vi håper at noen råd og tips kan hjelpe deg på arbeidsplassen!
Skriftlig arbeidsavtale 

Sørg for å få en skriftlig arbeidsavtale som inneholder opplysninger om arbeidsgiver (firma og/eller tittel på nærmeste overordnede), stilling, arbeidsoppgaver, lønn, arbeidstid, lønningsdato mm. (Du har krav på en skriftlig arbeidsavtale uavhengig av arbeidets varighet, jfr. arbeidsmiljølovens (aml) § 14-5. 

Arbeidstid – pauser
Sjekk ut om det finnes tariffavtale på arbeidsplassen. Denne vil normalt ha bestemmelser om arbeidstid, rett til pauser, overtidsbetaling m.m. Etter arbeidsmiljøloven er ordinær arbeidstid 40 timer i uka og ikke mer enn 9 timer pr. dag i tillegg til spisepauser.
Du har rett til minst en hvilepause hvis du jobber mer enn 5 ½ timer per dag (aml § 10-9).

Feriepenger – sykepenger
Du har rett til feriepenger (10,2 %) av opparbeidet lønn. Feriepenger kan ikke avtales som en del av lønna, men skal utbetales i tillegg til ordinær lønn når arbeidsforholdet er avsluttet. Dersom du har jobbet i minst 4 uker hos samme arbeidsgiver, har du rett til sykepenger fra første sykefraværsdag (Folketrygdlovens § 8-2).    

Oppsigelse  
For sommerjobber avtales det gjerne en start- og sluttdato når arbeidsavtalens inngås. Vær imidlertid oppmerksom på at arbeidsforholdet kan sies opp fra begge parter, normalt med 14 dagers frist. Arbeidsgivers oppsigelse skal være saklig begrunnet, jfr. aml kapittel 15, særlig §§ 15-3 og 15-7. 

Attest
Når arbeidsforholdet er over, har du krav på attest (aml § 15-15), men det er ikke uvanlig at du må be om det. Attesten kan gjerne være mer utfyllende utover det at den som et minimum skal inneholde arbeidstakers navn, fødselsdato, arbeidsforholdets varighet og hvilke arbeidsoppgaver som ble utført.

Henvisninger
Du finner mer detaljerte opplysninger om dine rettigheter og plikter i bl.a. arbeidsmiljøloven, ferieloven, folketrygdloven m.fl. Du finner henvisning til lovene på Akademikerforbundets hjemmeside eller du kan finne dem bl.a. på www.lovdata.no og www.arbeidstilsynet.no 

Har du spørsmål i tilknytning til din sommerjobb, kan du gjerne ringe til sekretariatet i Akademikerforbundet, tlf. 21 02 33 64.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as